درآمدی بر اندیشه ی کلامی- سیاسی علامه میرحامد حسین هندی

دوره 5، شماره 17، تیر 1396، صفحه 97-116

نجف لک زایی؛ سید حسن ابوصالح


تبیین قلمرو ولایت در فقه سیاسی شیعه

دوره 2، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 101-118

علی شیرخانی؛ رشید داودی


فتح بابی جهت حضور حکمت صدرایی در تدوین الگوهای توسعه

دوره 3، شماره 8، خرداد 1394، صفحه 101-124

امیر علی سیف الدین؛ امیر عبداللهی خلج؛ امیرحسین رهبر


مراتب اخلاقی قانون اساسی جمهوری اسلامی

دوره 4، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 101-120

محمد حسن روزیه


مقایسه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 103-118

مرتضی یوسفی راد


تبیین آموزه های اخلاقی - سیاسی در آینه آخرین حج

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 103-129

غلامحسین خدری


هم افزایی تفاهمی: چهارچوب راهبردی برای دیپلماسی فرهنگی

دوره 5، شماره 16، فروردین 1396، صفحه 103-116

علی قربان‌پور دشتکی


فقه و حقوق شهروندی

دوره 2، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 109-122

رضا عیسی نیا


اندیشه ی سیاسی شیخ عبدالکریم حائری یزدی

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 115-132

مرتضی توکلی محمدی؛ مرتضی مطهری فرد


تعالی رهیافت نظام سیاسی حقوقی اسلام در رفع تعارض قوانین

دوره 7، شماره 26، مهر 1398، صفحه 115-134

10.22034/sm.2019.37744

سید مهدی قریشی؛ جعفر اصغرزاده بناب؛ سید مهدی صالحی


مبانی عرفانی اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 161-176

محمد جواد رودگر