دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، زمستان 1394 
2. ابن رشد و دانش سیاسی

صفحه 27-46

احمد بیگلری؛ ابراهیم برزگر


4. مبانی فلسفی توسعه از دیدگاه صدرالمتألهین

صفحه 69-88

شریف لکزایی؛ نجمه کیخا؛ صدیقه لکزایی


6. اندیشه ی سیاسی شیخ عبدالکریم حائری یزدی

صفحه 115-132

مرتضی توکلی محمدی؛ مرتضی مطهری فرد