اخلاق سیاسی امام خمینی(ره) و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اندیشه سیاسی امام خمینی، منظومهای است که نظام سیاسی اسلامی مورد نظر ایشان را تشکیل میدهد و جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه امام راحل است و استمرار حاکمیت آن، منوط به انتقال اندیشه حضرت امام به نسل جدید میباشد. از آنجا که مرحله آشنایی مقدمه التزام است، در پژوهش حاضر، میزان آشنایی طلاب و دانشجویان نسل سوم انقلاب اسلامی ایران در شهر قم با اخلاق سیاسی امام با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه، مورد بررسی قرار گرفته است؛ تا بدین وسیله از استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اندیشه سیاسی امام اطمینان حاصل شود. برابر یافته پژوهش، میانگین میزان آشنایی 78 درصد میباشد و نیز متغیرهای / جامعه نمونه با بعد اخلاق سیاسی اندیشه سیاسی امام 04 زمینهای جنس، وضع تأهل، محل سکونت و مقطع تحصیلی در میزان آشنایی آنان با این بعد از اندیشه سیاسی امام تأثیر نداشته، بلکه متغیر سن و محل تحصیل در میزان آشنایی آنان با اندیشه امام اثرگذار بوده است

کلیدواژه‌ها


  1. ابراهیم­زاده، حسن (1389)، اخلاق سیاسی، چاپ سوم، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج.
  2. استیری، اکرم (1389)، عدالت، چاپ اول، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج.
  3. اسلامی، سید حسن (1388)، امام، اخلاق، سیاست، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم.
  4. الهامی­نیا، علی­اصغر (1385)، اخلاق سیاسی، قم، زمزم هدایت.
  5. امام خمینی، روح­الله (1371)، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی، چاپ چهارم.
  6. ــــــــــــــــ (1378)، صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج 4، 8، 13، 14، 16، 17 و 18.
  7. ــــــــــــــــ (1391)، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهاردهم.
  8. انوری، حسن (1381)، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، جلد اول.
  9. برزگر، ابراهیم (1390)، اندیشه سیاسی امام خمینی: سیاست به مثابه صراط، تهران، سمت.

10. جمشیدی، محمدحسین (1388)، اندیشه سیاسی امام خمینی، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم.

11. جهان بزرگی، احمد (1387)، اندیشه سیاسی امام خمینی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان.

12. حسن، عمید (1363)، فرهنگ عمید، چاپ اول، تهران، انتشارات امیر کبیر، جلد اول.

13. حسینعلی­پور، حمید (1387)، صدق، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ سوم.

14. خلجی، محمدتقی (1389)، غیبت، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ ششم.

15. دواس، دی.اِی. (1384)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی، چاپ ششم.

16. دهخدا، علی اکبر (1373)، لغت نامه دهخدا، زیرنظر: محمد معین و سیدجعفر شهیدی، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، ج1.

17. سهرابی­فر، محمدتقی (1387)، حسد، چاپ دوم، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج.

18. عماد افروغ (1390)، درآمدی بر رابطه اخلاق و سیاست؛ نقدی بر ماکیاولیسم، تهران، شرکت انتشارات سوره مهر.

19. غفوریان، محمدرضا (1389)، اندیشه­های فلسفی امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

20. فوزی، یحیی (1384)، اندیشه سیاسی امام خمینی، قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها.

21. قادری، سیدعلی (1390)، امام خمینی برای نسل سوم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

22. کرم­الهی، نعمت الله (1390)، اینترنت و دین­داری، قم، بوستان کتاب.

23. لک‌زایی، نجف (1384)، سیر تطوّر تفکر سیاسی امام خمینی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، چاپ سوم.

24. ــــــــــــ (1386)، درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی، قم، بوستان کتاب.