نشریه «سیاست متعالیه» را در پایگاه‌های زیر دنبال کنید

 

ISC           DOAJ       DRJI      

       CIVILICA

 

MagIran      NoorMags         Portal.ir        SID

شماره جاری: دوره 7، شماره 26، پاییز 1398 

6. تعالی رهیافت نظام سیاسی حقوقی اسلام در رفع تعارض قوانین

صفحه 115-134

10.22034/sm.2019.37744

سید مهدی قریشی؛ جعفر اصغرزاده بناب؛ سید مهدی صالحی


7. اصول و مبانی سیاسی مکتب جبل عامل

صفحه 135-152

10.22034/sm.2019.37755

محمدرضا عبداله نسب؛ علی شیرخانی؛ مقصود رنجبر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن مطالعات سیاسی حوزه

مدیر مسئول سردبیر مدیر تحریریه اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2345-2676
شاپا الکترونیکی
2645-5811