نشریه «سیاست متعالیه» را در پایگاه‌های زیر دنبال کنید

 

ISC           DOAJ       DRJI      

       CIVILICA

 

MagIran      NoorMags             SID

شماره جاری: دوره 8، شماره 28، بهار 1399 

4. تحلیل محتوای زبانشناختی ویژگی‌های «صلح» از منظر امام خمینی

صفحه 71-88

10.22034/sm.2020.39740

سید عبدالمجید طباطبایی لطفی؛ طاهره قاسمی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی


9. ظرفیت‌سنجی منابع فقه سیاسی شیعه در مباحث مکاسب محرمه

صفحه 163-180

10.22034/sm.2020.103851.1340

بشری عبدخدایی؛ محمدتقی فخلعی؛ سید محمدتقی قبولی درافشان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن مطالعات سیاسی حوزه

مدیر مسئول سردبیر مدیر تحریریه اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2345-2676
شاپا الکترونیکی
2645-5811

ابر واژگان