شماره جاری: دوره 10، شماره 36، فروردین 1401 

شاخص‌های کارگزاران و نظارت بر آن از منظر ائمه(ع)

صفحه 119-136

10.22034/sm.2021.141962.1638

سیدمحمد الحسینی؛ سید اصغر محمودآبادی؛ کیوان لولوئی


سیره سیاسی امام رضا(ع) در مواجهه با عوام‌فریبی معاندان

صفحه 137-158

10.22034/sm.2022.120681.1505

حسین خاکپور؛ فاطمه معصومه دهمرده؛ هادی زینی ملک آباد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن مطالعات سیاسی حوزه

مدیر مسئول سردبیر دبیر تحریریه اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان