نشریه «سیاست متعالیه» را در پایگاه‌های زیر دنبال کنید

 

ISC           DOAJ       DRJI      

       CIVILICA

 

MagIran      NoorMags             SID

شماره جاری: دوره 8، شماره 30، پاییز 1399 

1. نظریه منشاء صدور در علم دینی و نسبت آن با فقه حکومتی

صفحه 7-26

10.22034/sm.2020.137956.1618

محمدرضا پیری؛ سلیمان خاکبان؛ ولی‌الله نقی‌پورفر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن مطالعات سیاسی حوزه

مدیر مسئول سردبیر دبیر تحریریه اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2345-2676
شاپا الکترونیکی
2645-5811

ابر واژگان