نشریه «سیاست متعالیه» را در پایگاه‌های زیر دنبال کنید

 

ISC           DOAJ       DRJI      

       CIVILICA

 

MagIran      NoorMags             SID

شماره جاری: دوره 8، شماره 29، تابستان 1399 

1. منشاء قدرت سیاسی رهبران الهی از منظر قرآن کریم

صفحه 7-36

10.22034/sm.2020.115734.1462

سیدعلی عماد؛ سیدابوالحسن نواب؛ مجید کافی امامی


5. انسان‌شناسی در کلام سیاسی معتزله و اشاعره

صفحه 91-112

10.22034/sm.2020.104225.1341

کمال اکبری؛ محمدحسین نادم؛ محمدحسین رجائی‌فر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن مطالعات سیاسی حوزه

مدیر مسئول سردبیر دبیر تحریریه اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2345-2676
شاپا الکترونیکی
2645-5811

ابر واژگان