نشریه «سیاست متعالیه» را در پایگاه‌های زیر دنبال کنید

 

ISC           DOAJ             

       CIVILICA

 

MagIran      NoorMags             SID

شماره جاری: دوره 9، شماره 35، دی 1400 

نقش دین در تمدن‌سازی

صفحه 151-170

10.22034/sm.2021.526141.1678

همایون رهبران؛ رشید رکابیان؛ حسن رضا آریایی‌راد


پیشگیری از جرایم سیاسی و طغیان سیاسی

صفحه 171-190

10.22034/sm.2022.84835.1210

مرتضی مطهری فرد؛ نفیسه متولی زاده نائینی؛ حمید روستایی صدرآبادی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن مطالعات سیاسی حوزه

مدیر مسئول سردبیر دبیر تحریریه اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان