مبانی عرفانی اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

عرفان در اندیشه امام خمینی(ره) شناخت حقیقت مطلق و قرب وجودی به اوست که با گذر از کثرت به وحدت درک و دریافت شدنی است. چنانکه سیاست در آموزه‌های امام خمینی تدبیر و ساماندهی جامعه براساس تعالیم اسلام ناب با هدف اقامه حق و تحقق عدالت اجتماعی است. اینک پرسش اصلی مقاله این است که مبانی عرفانی اندیشه‌ی سیاسی امام خمینی(ره) چیست؟ مبانی مورد بحث در این نوشتار عبارت‌اند از: مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی. برونداد نوشتار عبارت است از اینکه رابطه عرفان و سیاست برمبنای عرفانی و سیاسی اندیشه امام رابطه‌ای حقیقی تعاملی حداکثری است که نقطه کانونی، مرکزی و گرانیگاه این نوع رابطه تعاملی "انسان کامل" می‌باشد که در تعابیر دینی با واژه‌هایی چون: پیامبر، امام و ولی از آن یاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
نهج­ البلاغه.
خمینی، سید روح‌الله (1373). شرح چهل حدیث. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (چاپ چهارم).
ـــــــــــــــــ (1375). تفسیر سوره حمد. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
ـــــــــــــــــ (1376الف). صحیفه امام‌خمینی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
ـــــــــــــــــ (1376ب). مصباح‌الهدایه الی الخلافة و الولایه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
ـــــــــــــــــ (1377). شرح حدیث جنود عقل و جهل. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (چاپ چهارم).
ـــــــــــــــــ (1378الف). آداب‌الصلاة. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (چاپ چهارم).
ـــــــــــــــــ (1378ب). تبیان. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
ـــــــــــــــــ (1378ج). جهاد اکبر یا مبارزه با نفس. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
ـــــــــــــــــ (1378د). سرّ الصلوة. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
ـــــــــــــــــ (1381). شرح دعای سحر. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (چاپ چهارم).
ـــــــــــــــــ (1382). نامه‌های عرفانی، مجموعه آثار(1). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
ـــــــــــــــــ (1384). دیوان اشعار. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (چاپ چهل‌وسوم).
ـــــــــــــــــ (1327ق). کشف الاسرار، تهران: انتشارات آزادی.
ـــــــــــــــــ (1406ق). تعلیقات بر شرح فصوص‌الحکم و مصباح‌الانس. قم: مؤسسه پاسدار اسلام.
موسوی اردبیلی، عبدالغنی (1392)، تقریرات فلسفه امام خمینی، مؤسسه تنظم و نشر آثار امام خمینی.