اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر منصور میراحمدی

علوم سیاسی استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

m_miirahmadisbu.ac.ir

سردبیر

دکتر نجف لک زایی

علوم سیاسی استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

www.lakzaee.ir
nlakzaeegmail.com

دبیر تحریریه

علیرضا نائیج

روابط بین الملل نایب رئیس انجمن مطالعات سیاسی حوزه

alireza128gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید سجاد ایزدهی

علوم سیاسی دانشیار، گروه فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

sajjadizadyyahoo.com

دکتر نصرالله سخاوتی

دانشیار، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران.

sekhavatiqabas.net

دکتر نجف لک زایی

علوم سیاسی استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

www.lakzaee.ir
nlakzaeegmail.com

دکتر منصور میراحمدی

علوم سیاسی استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

mirahmady_mansooryahoo.com

دکتر محمدعلی میرعلی

دانشیار، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران.

alimir124gmail.com

دکتر داود مهدوی زادگان

علوم سیاسی دانشیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

davoodihcs.ac.ir

دکتر احمد واعظی

استاد، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

vaezibou.ac.ir