دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1392 
1. مفهوم قرآنی ولایت سیاسی در علوم اسلامی

صفحه 7-24

داود مهدوی زادگان؛ سید حسین سید حسینی


3. نسبت عرفان و سیاست

صفحه 43-60

دادخدا خدایار؛ احمد رهدار