همافزایی تفاهمی: چهارچوب راهبردی برای دیپلماسی فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله به دنبال معرفی "الگوی همافزایی تفاهمی" به مثابه چارچوب راهبردی ایرانی- اسلامی برای دیپلماسی فرهنگی است. توجه به این مقوله به دلیل رشد نقش فرهنگ در سیاست گذاری بینالمللی و تغییر رویه های متعارف دیپلماسی رسمی فرهنگی حائز اهمیت است. الگوی همافزایی تفاهمی بر اساس مشترکات فرهنگی و تاریخی، در پهنه فضای جغرافیای فرهنگی و در قالب دیپلماسی فرهنگی نوین شکل میگیرد. در این ترکیب، "همافزایی" بر فعالیت جمعی و گروهی دلالت دارد و "تفاهم" نیز به این مسأله اشاره می کند که اعضا نه تنها یکی بر دیگری برتری نخواهند یافت، بلکه همگان در یک
افق مشترک متفاهم، به اهداف متعالی و مبتنی بر کرامت انسان نائل خواهند شد. مجریان و کارگزاران الگوی مورد نظر، نخبگان فرهنگی حوزه و دانشگاه هستند که ورای دیپلماسی رسمی دولتی، سیاست گذاران دیپلماسی فرهنگی محسوب می شوند. اهداف الگوی همافزایی: ایجاد مدارا و همزیستی مسالمتآمیز، تحکیم اخوت و برادری، بهرهبرداری عادلانه از محیط
زیست و خودکفایی و عدالت اقتصادی است. در این مقاله ضمن طرح چارچوب های عملی، مراحل عملیاتی شدن الگوی مورد نظر نیز - در راستای پیشنویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت – مورد توجه واقع شده است.

کلیدواژه‌ها