بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

  • ذاکر، آرمان [1] استادیار، گروه زبان، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران.
  • ذاکری، علی اکبر [1] استادیار، گروه سیره اهل بیت(ع)، پژوهشکده تاریخ و سیره، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران.
  • ذاکری خمی، علی اکبر [1] گروه سیره اهل بیت پژوهشکده تاریخ و سیره پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم ایران
  • ذکـی، یاشار [1] استادیار، گروه جغرافیای سیاسی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی