جایگاه منافع ملی در سیاست خارجی از منظر قرآن

دوره 7، شماره 27، دی 1398، صفحه 7-24

10.22034/sm.2020.74392.1148

محمد ابراهیم روشن ضمیر؛ علی ریحانی اسدآباد


نظریه منشاء صدور در علم دینی و نسبت آن با فقه حکومتی

دوره 8، شماره 30، آذر 1399، صفحه 7-26

10.22034/sm.2020.137956.1618

محمدرضا پیری؛ سلیمان خاکبان؛ ولی‌الله نقی‌پورفر


بررسی و طبقه بندی خطبه های نهج البلاغه از دیدگاه نظریه کنش گفتاری

دوره 2، شماره 6، آذر 1393، صفحه 9-30

سید عبدالمجید طباطبایی لطفی؛ طاهره قاسمی


قرآن کریم و خط مشی های سیاسی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 9-28

نجف لک زایی


سهروردی و اندرزنامه نویسیِ اشراقی

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 21-38

احمد بستانی


"ماهیت استرشادی فطری" حیات اجتماعی در حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 17، تیر 1396، صفحه 23-44

غلامرضا بهروزی لک


فرد و جامعه در حکمت سیاسی متعالیه

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 25-42

شریف لک زایی


راهبردهای سیاسی صادقین(ع) در مواجهه با انحرافات سیاسی و فرهنگی

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 25-44

سید ابراهیم معصومی؛ محسن مهاجرنیا


جایگاه رویکرد تجویزی در جامعه‌شناسی سیاسی

دوره 7، شماره 25، شهریور 1398، صفحه 25-44

10.22034/sm.2019.37445

هادی جلالی اصل؛ نورالدین شریعتمدار جزائری


ابن رشد و دانش سیاسی

دوره 3، شماره 11، اسفند 1394، صفحه 27-46

احمد بیگلری؛ ابراهیم برزگر