ظرفیت حکمت سیاسی متعالی حکمت محض علامه طباطبایی (روش و نمونه ظرفیت یابی و بازتولید حکمی محض - مدنی؛ اجتماعی و سیاسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

علامه طباطبایی، قدر مسلّم محیی و مجدد حکمت در دوران معاصر بویژه در شهر، حوزه علمی و مکتب شیعی قم و معلم و مروج حکمت میباشد. ایشان از برجستگان حکمت اجتماعی اسلامی نیز بوده و بلکه برجسته ترین چهرگان شالودهساز و شاخص آن میباشد؛ چنانکه میتوان از ایشان به عنوان حکیم محض و نظری و حکیم اجتماعی و معرفت شناسی یاد نمود. فرضیه: نگاه، نظریه و نظام حکمت متعالی محض علامه طباطبایی ظرفیت بازتولید سیاسی و تأسیس نگاه، نظریه و نظام حکمت مدنی و سیاسی متعالی را داراست. به عبارت دیگر، نگاه، نظریه و نظام حکمت مدنی و سیاسی متعالی از نگاه، نظریه و نظام حکمت متعالی محض علامه طباطبایی قابل استنتاج، تولید و تأسیس است. این چنین تولید و بازتولید حکمت مدنی، اجتماعی و سیاسی امکان، نیاز و ضرورتی در خور توجه میباشد. این فرایند با روش استنباطی و استدلالی با تحلیل متن و محتوایی به شیوه دلالت مطابقت، یا تضمنی و گاه استلزامی صورت میپذیرد.

کلیدواژه‌ها


پازارگاد، بهاء الدین (بی­تا)، تاریخ فلسفه سیاسی، تهران، زوار، چاپ چهارم.
طباطبایی، محمدحسین (1363)، المیزان، (20جلد عربی و 40 جلد فارسی)، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، تهران، انتشارات محمدی، چاپ سوم.
ــــــــــــــــــ (بی­تا)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقدمه و پاورقی: مرتضی مطهری، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
ــــــــــــــــــ (بی­تا الف)، آغاز فلسفه (ترجمه بدایه‌الحکمه)، ترجمه محمدعلی گرامی، قم، طباطبایی.
ــــــــــــــــــ (بی­تا ب)، بدایه‌الحکمه، قم: مکتبه الطباطبایی.
ــــــــــــــــــ (بی­تا ج)، نهایه‌الحکمه، قم، مکتبه طباطبایی.
طوسی، حواجه نصیرالدین محمد (1364)، اخلاق ناصری، تصحیح و تنقیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران، خوارزمی، چاپ سوم.
فارابی، ابونصر محمد (1361)، اندیشه های اهل مدینه فاضله، ترجمه سید جعفر سجادی، تهران: طهوری، چ2.
ـــــــــــــــــ (1364)، احصاء علوم، ترجمه حسین خدیو جم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ2.
10. ـــــــــــــــــ (1371)، سیاست مدنیه، ترجمه سید جعفر سجادی، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ایران، 1358 و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اوّل.
11. فاستر، مایکل ب.، و جونز، و.ت. (1358)، خداوندان اندیشه سیاسی، 3ج، 5 قسمت، ترجمه جواد شیخ الاسلامی و علی رامین، تهران، امیرکبیر.
12. قطب‌الدین شیرازی، محمود (1369)، دره‌التاج، به اهتمام: ماهدخت بانو همایی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
13. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم (1378)، اسفار، ترجمه محمد خواجوی، تهران، مولی.