افق و تدابیر سیاسی الگوی توسعه متعالی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

افق و تدابیر سیاسی الگوی توسعهی متعالی مشتملبر افق و تدابیر الگوی توسعه ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که پایهی توسعهی متعالی و افق و تدابیر آن محسوب میشود. الگوی تفصیلی و افق و تدابیر مربوطه نیز شامل: زیربخشهای کلان بخشهای سهگانهی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی الگو و زیرمجموعهی گسترههای سهگانهی فردی، جمعی و اجتماعی آن و افق و تدابیر متناسب با آنها میشود. افق و تدابیر، سازکارهای تبیین علمی (نظری فلسفی کلامی و فقهی حقوقی)، ترویج عملی (راهبردی-کاربردی تخصصی و فوق تخصصی نخبگانی، عمومی مردمی و کارشناسی و مدیریتی دولتی) و
تحقق عینی (اجرایی-جاریسازی) تا پیمایش، آمایش و پایش آنها را نیز شامل میشود. این مقاله عهدهدار تنظیم، ترسیم و تدوین اعم اهم این افقها و تدابیر میباشد. 

کلیدواژه‌ها