افق و تدابیر سیاسی الگوی توسعه متعالی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

افق و تدابیر سیاسی الگوی توسعهی متعالی مشتملبر افق و تدابیر الگوی توسعه ی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که پایهی توسعهی متعالی و افق و تدابیر آن محسوب میشود. الگوی تفصیلی و افق و تدابیر مربوطه نیز شامل: زیربخشهای کلان بخشهای سهگانهی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی الگو و زیرمجموعهی گسترههای سهگانهی فردی، جمعی و اجتماعی آن و افق و تدابیر متناسب با آنها میشود. افق و تدابیر، سازکارهای تبیین علمی (نظری فلسفی کلامی و فقهی حقوقی)، ترویج عملی (راهبردی-کاربردی تخصصی و فوق تخصصی نخبگانی، عمومی مردمی و کارشناسی و مدیریتی دولتی) و
تحقق عینی (اجرایی-جاریسازی) تا پیمایش، آمایش و پایش آنها را نیز شامل میشود. این مقاله عهدهدار تنظیم، ترسیم و تدوین اعم اهم این افقها و تدابیر میباشد. 

کلیدواژه‌ها


 1. باتامور، تام (1373). مکتب فرانکفورت. ترجمه: محمود کتابی. تهران: پرسش.
 2. خامنه­ای، سیدعلی (1389). پایگاه اطلاع رسانی Khamenei.ir.
 3. خمینی، روح­الله (1362). ولایت فقیه. تهران: امیر کبیر.
 4. ـــــــــــــ (بی­تا). صحیفه­ی نور (دوره 22جلدی). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 5. سن، آمار تیا (1394). توسعه به­مثابه آزادی. ترجمه: سید وحید محمودی. تهران: دانشگاه تهران
  (چ4).
 6. سیاهپوش، امیر (1392). الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ برگرفته از بیانات حضرت آیت­الله­العظمی سیدعلی خامنه­ای. تهران: انتشارات انقلاب اسلامی، وابسته به موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت­الله خامنه­ای.
 7. صدرا، علی­رضا (1383). آسیب شناسی جهانی­شدن و جهانی­سازی با مدل جهانی­گرایی مهدوی. قم: نشریه قبسات، زمستان.
 8. قانون اساسی ج.ا.ا.
 9. گنون، رنه (1394). بحران دنیای متجدد. ترجمه: حسن عزیزی. تهران: حکمت.
 10. ــــــــ (1389). سیطره­ی کمیت و علایم آخر زمان. ترجمه: علی­محمد کاردان. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 11. مارکوزه، هربرت (بی­تا). انسان تک­ساحتی، ترجمه: محسن مویدی. تهران: امیر کبیر.
 12. ـــــــــــــ (1388). گفتارهایی در رهایی. ترجمه محمود کتابی. تهران: پرسش.
 13. نشریه پیام (1376). دریچه­ی گشوده بر جهان. یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، شماره 360، سال بیست و هشتم.