معرفت شناسی باور دینی از دیدگاه استاد مطهری و تاثیر آن بر نسبت دین و سیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نقش تاثیرگذار و تعیین­کننده‌ی دین در سده­های اخیر تاریخ ایران، در تحولات سیاسی- اجتماعی غیرقابل‌انکار است و نمی­توان آن را در سطح عوامل فرعی و حاشیه­ای تقلیل داد. پیرو اهمیت این موضوع، مقاله حاضر بر آن است تا معرفت‌شناسی باور دینی را در اندیشه‌ی سیاسی شهید مطهری، با تأکیدبر نسبت دین و سیاست، بررسی‌ کند. نویسنده معتقد است استاد مطهری در پرداختن به مقوله‌ی دین و دولت رویکرد درون دینی دارد. فرضیه‌ی این نوشته آن است که تکیه‌بر دین و آموزه‌های دینی در چارچوب سنت رایج فقهی و تفسیری و باور به جامعیت دین، موجب پیوند دین و سیاست در اندیشه‌ی استاد مطهری شده است.

کلیدواژه‌ها


  1. احمد دار، ریاض (1386). "دین و نظام سیاسی-اجتماعی از منظر اقبال لاهوری و استاد مطهری"، پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی، بهار، ش21.
  2. پورحسن، قاسم و منصوری، محسن (1388). "بررسی مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با آموزه‌های قرآنی با تاکید بر آراء اندیش‌وران معاصر شیعی". رهیافت انقلاب اسلامی، پاییز، ش10.
  3. جعفری، محمدتقی (1378). فلسفه‌ی دین. تدوین: عبدالله نصری. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  4. خسروپناه، عبدالحسین (1390). رویکرد استاد مطهری به علم ودین. قم: نشر معارف.
  5. طباطبایی، سید محمدحسین (بی‌تا). آموزش دین (ج 2 و 1). تنظیم: سید مهدی آیت‌الهی. قم: جهان آرا.
  6. لک‌زایی، نجف و عیسی­نیا، رضا (1391). "انسان‌شناسی مطهری؛ معبری برای سیاست‌شناسی"، فصلنامه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم. تابستان، ش15.
  7. مطهری، مرتضی (1361). ده گفتار. تهران: صدرا.
  8. ـــــــــــــ (1361)، بیست گفتار. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  9. ـــــــــــــ (1364). امامت و رهبری. تهران: صدرا (چاپ اول).

10. ـــــــــــــ (1367). جهاد. تهران: صدرا.

11. ـــــــــــــ (1368). مجموعه آثار (جلد ا و2). تهران: صدرا.

12. ـــــــــــــ (1370). اسلام و مقتضیات زمان (ج1و2). تهران: صدرا.

13. ـــــــــــــ (1370). بیست گفتار. تهران: صدرا (چاپ هفتم).

14. ـــــــــــــ (1373). نظام حقوق زن در اسلام. تهران: صدرا.

15. ــــــــــــــ (1377). بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر. تهران: صدرا.

16. ـــــــــــــ (1377). عدل الهی. تهران: صدرا.

17. ـــــــــــــ (1383). وحی و نبوت. مجموعه آثار. تهران: صدرا (چاپ یازدهم).

18. میر، ایرج (1380). رابطه دین و سیاست، تفسیرهای امام محمد غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی از پیوند دین و سیاست. تهران: نشر نی.

19. هادی، قربانعلی (1388). نقد مبانی هرمنوتیکی نظریه قرائت‌های مختلف از دین. قم: انتشارات بین­المللی المصطفی.