کاشف‌‌الغطاء و مسئله فلسطین ابعاد و راهکارها

دوره 7، شماره 27، دی 1398، صفحه 245-266

10.22034/sm.2020.87076.1219

سیدجواد ورعی؛ سید امین ورعی


نقش زنان در تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت: ظرفیت‌ها و موانع

دوره 7، شماره 25، شهریور 1398، صفحه 257-284

10.22034/sm.2019.37456

مریم جنیدی؛ محبوبه کبیری رنانی


حکومت علوی؛ تجلی قدرت هوشمند متعالی

دوره 7، شماره 26، مهر 1398، صفحه 291-308

10.22034/sm.2019.37745

عظیم اله نبی لو


داعش: خشونت هویتی و کشتار غیرنظامیان در کنش‌گری سلفی

دوره 7، شماره 24، اردیبهشت 1398، صفحه 303-322

10.22034/sm.2019.36335

محمود علیپور گرجی؛ شادی شعبانی کیا


بازشناسی موانع سیاسی تحقق اهداف سیاست‌گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 26، مهر 1398، صفحه 309-331

10.22034/sm.2019.37740

عبدالرحمن افشاری؛ مجید توسلی رکن آبادی؛ سعید شریفی


سیر تحول سلفی‌گری از خلوص‌گرایی در فکر تا خشونت‌‌ورزی در عمل

دوره 8، شماره 30، آذر 1399، صفحه 313-336

10.22034/sm.2020.121162.1508

روح اله طالبی آرانی؛ جمال گویلی کیلانه


منشاء قدرت سیاسی رهبران الهی از منظر قرآن کریم

دوره 8، شماره 29، شهریور 1399، صفحه 7-36

10.22034/sm.2020.115734.1462

سیدعلی عماد؛ سیدابوالحسن نواب؛ مجید کافی امامی


امنیت سیاسی گروه‌ها؛ موجبات و موانع تحقق آن از منظر قرآن کریم

دوره 9، شماره 32، فروردین 1400، صفحه 7-24

10.22034/sm.2021.135470.1585

سید سجاد آل سیدغفور؛ یوسف یعقوبی منفرد