حضور گروه‌های جهادی در جهان آینده جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه امکان ادامه حیات داعش و گروه‌های تکفیری و چندوچون استمرار حضور آنها در جهان آینده است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به امکان حضور و نحوه ایفای نقش جنبش جهادی متأخر در جهان آینده می‌باشد. این پژوهش با روش‌شناسی گفتمان فوکویی، به شیوه‌ای کل‌گرایانه و با توجه به اظهارات گفتمانی مد نظر فوکو، انجام شده است. این پژوهش، گروه‌های جهادی و نمونه برجسته آنها یعنی داعش را به‌مثابه گفتمانی هویت‌پایه از زاویه نگرش پسامدرن در عرصه سیاست بین‌الملل مورد مطالعه قرار داد. این مهم ذیل فراز اصلی پست مدرنیسم و مطالعات روابط بین‌الملل به‌مثابه امکانی برای توضیح چندوچون حضور و ایفای نقش هستنده‌های جدید در روابط بین‌الملل مورد تجزیه و تحلیل واقع شده و ایده‌ها و اندیشه‌های اندیشمندان مطرح پسا‌‌مدرن و امکان به‌کار گرفتن این ایده‌ها در مطالعات روابط بین‌الملل مورد بحث قرار گرفت. پژوهش بر این فرض استوار است که گروه‌های جهادی در ادامه حیات‌شان در قالب گروه‌های پراکنده، اما به هم پیوسته، به حضور موثر خود بر نظم منطقه‌ای، ادامه خواهند داد.

کلیدواژه‌ها


میلیکن، جنیفر (1385). مطالعه گفتمان در روابط بین‌الملل: نقد پژوهش و روش. ترجمه حمیرا مشیرزاده. پژوهش حقوق و سیاست، سال هشتم، شماره 21.
Aaron, D. (2008). In Their Own Words: Voices of Jihad-Compilation and Commentary. Rand Corporation.
Bauschke, M. (2011). Im Namen Gottes? Religion und Politik in der islamischen Welt. GRIN Verlag.
Benwell, B. & Stokoe, E. (2006). Discourse and Identity. Edinburgh University Press.
Cormack, M. (2002). Sacrificing the Self: Perspectives in Martyrdom and Religion. Oxford University Press.
Devji, F. (2005). Landscapes of the Jihad: Militancy, Morality, Modernity. C. Hurst &
Co. Publishers.
Dornelles, F.K. (2010). Postmodernism and IR: From Disparate Critiques to a Coherent Theory of Global Politics. Global Politics Network.
Lohlker, R. (2011). New Approaches to the Analysis of Jihadism: Online and Offline.
V.& R. unipress Gmb H.
Springer, D.R. (2009). Islamic Radicalism and Global Jihad. Georgetown University Press.
Wagemakers, J. (2012). A Quietist Jihadi: The Ideology and Influence of Abu Muhammad al-Maqdisi. Cambridge University Press.