عوامل سیاسی- اجتماعی ناکامی های بیداری اسلامی در مصر (2012-2013م) براساس مکعب بحران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران.

10.22034/sm.2020.71896.1141

چکیده

بیداری اسلامی در مصر دارای سابقه طولانی است و اوج این حرکت اسلامی را در 2011 م که منجر به سقوط مبارک دیکتاتور این کشور شد، رخ داد. ومتعاقب آن شاهد پیروزی جنبش اخوان المسلمین و انتخاب محمد مرسی به ریاست جمهوری مصر بودیم.اما عمر دولت اخوانی یکسال بیشتر دوام نیاورد. و دوره ریاست جمهوری مرسی شاهد بحران های سیاسی – اجتماعی و اقتصادی در این کشور بودیم که منجربه شکل گیری جنبش تمرد علیه مرسی شد و در نهایت بهانه ای به دست نظامیان اقتدار گرا داد و از طریق کودتا حکومت جماعت اخوان را ساقط کردند. در این تحقیق بر اساس مدل هرمن کان در نظریه مکعب بحران علل سقوط مرسی در چهار مرحله ماهیت بحران،زمینه های بحران،علل بحران،کنترل وخروج بررسی نمودیم .در این تحقیق بر اساس مدل هرمن کان در نظریه مکعب بحران علل سقوط مرسی در چهار مرحله ماهیت بحران،زمینه های بحران،علل بحران،کنترل وخروج بررسی نمودیم .

کلیدواژه‌ها