کاشف‌‌الغطاء و مسئله فلسطین ابعاد و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق و فقه اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 دانش‌‌آموخته حوزه علمیه، دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، پردیس فارابی (تهران)، قم، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه علامه محمدحسین کاشف الغطاء پیرامون ابعاد گوناگون مسئله فلسطین و راهکارهای حلّ آن بود. نتایج این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با تاکید بر تحلیل گفتمان انجام شد حاکی از آن است که کاشف الغطاء از ابتدا به عمق فاجعه در موضوع فلسطین پی برده و با ایراد سخنرانی تاریخی در قدس، شرکت در کنفرانس‌ها، نگارش مقالات و صدور فتوای تحریم فروش اراضی به یهودیان ایفای نقش کرد. از دیدگاه وی مسئله فلسطین، دارای ابعاد تاریخی، دینی و مذهبی، سیاسی ـ اجتماعی و بین‌المللی است. فلسطین، سرزمین تاریخی اعراب بوده، و دفاع فلسطینیان، دفاع از سرزمین اجدادی است. کاشف الغطاء در جغرافیای دینی، فلسطین را قلب جهان اسلام و قدس را امانت خدا در دستان مسلمانان می‌‌دانست که باید حفظ شود. از نگاه وی صهیونیسم زائیده استعمار است. او حلّ مسئله فلسطین را در گرو توجه حقوق بشری و جهانی به موضوع فلسطین، بیداری امّت اسلامی، بازگشت به هویت اسلامی، بسیج امّت اسلامی و اتحاد دولت‌های عربی و اسلامی و دوری از استعمارگران می‌‌دانست.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.

  1. دفتر جنبش مقاومت اسلامی حماس(1388). فروش زمین شایعه یا واقعیت؟. تهران: خرسندی.
  2. کاشف‌‌الغطاء، محمدحسین (بی‌تا). نطق تاریخی در کنفرانس اسلامی در کراچی پاکستان در سال ۱۳۷۱ق. ترجمه جلال الدین فارسی. [بی‌جا: بی‌نا].
  3. کاشف‌‌الغطاء، محمدحسین (1364ق). نامه به رئیس‌‌جمهور آمریکا. مجله غریّ الاشرف، شماره3.
  4. کاشف‌‌الغطاء، محمدحسین (1414ق/ الف). خطاب کاشف‌‌الغطاء فی احتفال فی النجف بمناسبه تقسیم فلسطین. مجله الموسم، شماره18: ص191ـ 194.
  5. کاشف‌‌الغطاء، محمدحسین (1390). سه سند از علامه شیخ محمدحسین کاشف‌‌الغطاء. کتاب شیعه، شماره 3: ص214ـ 221.
  6. کاشف‌‌الغطاء، محمد حسین (1414ق/ب). فتاوی کاشف‌‌الغطاء. مجله الموسم، شماره 18: ص187ـ190.
  7. کاشف‌‌الغطاء، محمد حسین (1373ق). المحاوره مع السفیرین. نجف: مطبعه حیدریه، چاپ
   سوم.
  8. منتظری، حسینعلی (۱۴۰۹ق). دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه. قم: نشر تفکر، چاپ دوم، ج3.
  9. سبزواری، سید عبدالأعلی(۱۴۱۳ق). مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام. قم: مؤسسه المنار، چاپ چهارم، ج15.

  10. شرف‌‌الدین، سید عبدالحسین(1427ق). موسوعه الامام شرف‌‌الدین. تحقیق مرکز العلوم و الثقافه الاسلامیه، قسم احیاء التراث الاسلامی بقم المقدسه. بیروت: دارالمؤرخ العربی.

  11. کاشف‌‌الغطاء، عبدالحلیم (1401ق). فی السیاسه و الحکمه. بیروت: دارالتوجیه الاسلامی.

  12. کاشف‌‌الغطاء، محمدحسین (۱۳۹۷ق). جنه‌‌المأوی. با مقدمه و تعلیقات سید محمدعلی قاضی طباطبایی. تبریز: انتشارات شفق، چاپ دوم.

  13. کاشف‌‌الغطاء، محمدحسین (۱۳۷۰ق). دائرة المعارف العلیا. [بی‌جا: بی‌نا].

  14. کاشف‌‌الغطاء، محمدحسین (۱۳۳۳). المثل العلیا فی الاسلام لا فی بحمدون. ترجمه علی شریعتی. مشهد: [بی‌نا].

  15. کاشف‌‌الغطاء، محمدحسین (۱۳۵۷ق). نامه به جمعیت دفاع از فلسطین در بغداد (پنجم جمادی‌‌الآخرة). [بی‌جا: بی‌نا].

  16. کاشف‌‌الغطاء، محمدحسین (1427ق). انذار و تحذیر الی الامّه‌‌الاسلامیّه. مجله آفاق نجفیه، شماره2: ص396 ـ 400.