کاشف الغطاء و مسئله فلسطین؛ ابعاد و راهکارها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق و فقه اجتماعی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

2 دانش‌آموخته حوزه علمیه، دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، پردیس فارابی (تهران)، قم، ایران.

10.22034/sm.2020.87076.1219

چکیده

محمد حسین کاشف الغطاء از ابتدا به عمق فاجعه ای که در فلسطین در حال وقوع بود، پی برده و در موقعیتهای گوناگون، مواضعی چون شرکت در کنفرانسها، سفر به کشورهای اسلامی و فلسطین و امامت جماعت با شکوه در قدس، سخنرانی و صدور فتوای «تحریم فروش اراضی به یهودیان» را اتّخاذ نمود. از دیدگاه وی مسئله فلسطین، دارای ابعاد تاریخی، مذهبی، سیاسی ـ اجتماعی و بین المللی است. در واقع فلسطین، «سرزمین تاریخی اعراب» بوده و فلسطینیان، از سرزمین اجدادیشان دفاع می کنند. ایشان قدس را «امانت خدا در دستان مسلمانان» می دانست که باید حفظ شود. فلسطین در جغرافیای دینی «قلب جهان اسلام» بوده و «صهیونیسم زائیده استعمارِ» است. کاشف الغطاء حلّ موضوع فلسطین را در گرو «توجه حقوق بشری و جهانی به آن»، «بیداری امّت اسلامی»، «بازگشت به هویت اسلامی»، «بسیج امّت اسلامی» و «اتحاد دولت های عربی و اسلامی و دوری از استعمارگران» می دانست.

کلیدواژه‌ها