آینده‌نگاری و حرکت از الگوی پایه به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ میان آینده‌نگاری راهبردی و حرکت از الگوی پایه به سوی الگوی نهایی اسلامی- ایرانی پیشرفت است. حرکت از الگوی پایه به الگوی نهایی پیشرفت و طراحی راهبردهایی برای نیل به آینده مطلوب، معرفی شرح وظایف و خط سیر مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و تلاش‌ها برای ورود به چشم‌انداز آرمانی بحث محوری این مقاله می‌باشد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد، نتایج نشان داد، علی‌رغم اینکه الگوی پایه توانسته بر پایه معیارها و ملاک‌های علمی و روش‌شناختی مناسب طراحی شود، لیکن ضروری است به لحاظ عدم انسجام لازم بین اجزاء و نیز ظرفیت‌های درونی آن در قلمرو آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری راهبردی در زمینه عمق شناخت رویدادهای آینده از قابلیت نسبی برخوردار باشد. به ویژه در حوزه تفکر استراتژیکی شناخت آینده تحولات و شناسایی جهت گیری‌های منطبق با اهداف با ثبات و پایدار جمهوری اسلامی امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


  1. شوارتز، پیتر (2003). شگفتی‌سازهای اجتناب‌ناپذیر. ]بی‌جا[: انتشارات گوتهام بوکز.
  2. عیوضی، محمدرحیم (1391). آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی. قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم.
  3. عیوضی، محمدرحیم (1395). شش پرسش و پاسخ آینده‌پژوهانه پیرامون سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. در: پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (29-30 اردیبهشت، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران).
  4. عیوضی، محمدرحیم؛ کیقبادی، علیرضا (1391). تعیین قلمرو راهبرد، مأموریت، رسالت، هدف و چشم‌انداز در آینده‌نگاری راهبردی. مطالعات آینده‌پژوهی، سال اول، شماره 3: 160-133.
  5. مصباح یزدی، محمدتقی (1378). آموزش فلسفه. تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
  6. Cornish, Edward (2003). The Wild Cards in our Future. The Futurist, 37: p18-22.
  7. Kuosa, Tuomo (2011). Evolution of futures studies. Futures, 43: p327–336
  8. Sardar, Ḍiyā-ad-Dīn (1985). Arguments for Islamic Science. ligarh: Centre for Studies on Science.