نگرش و فرایند دیالکتیکی در ترسیم الگوی جامع و تفصیلی پیشرفت اسلامی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو اندیشکده‌ سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، ایران؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، قم.

چکیده

الگوی جامع و تفصیلی پیشرفت اسلامی ایرانی، پیش‌نیاز دست‌یابی به آرمان‌های متعالی حیات طیبه‌ی فردی و اجتماعی در سطح فرد و جامعه در راستای احیای تمدن نوین اسلامی است. غایت پیشرفت حد‌اکثری، دست‌یابی به صحیح‌ترین، ژرف‌ترین و کامل‌ترین شناخت از پروردگار، خلیفه‌ی وی، جامعه‌ی انسانی، تاریخ و سرشت تمدن‌ها و چگونگی نقش‌آفرینی فرهنگ‌های گوناگون به موازات تحول‌آفرینی باورها، ارزش‌ها و سنن الهی است. فاعل شناسا در این رویکرد، خود انسان و متعلق شناسایی نیز هموست؛ غایت معرفت، هرچه بیش‌تر صبغه‌ی الهی‌یافتن انسان در تمام ساحت‌های فردی، ملی و بین‌المللی است. مهم‌ترین نکته و مؤلفه‌ی نقش‌آفرین در شکل‌دادن به الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی، ضرورت حیاتی پردازش نظریه‌ی عام پیشرفت الگوست. بعد از پردازش این نظریه‌ی پشتیبان، در همان‌حال‌که این نظریه از سوی تمام اندیشکده‌های موجود و آتی استفاده می‌شود، در راستای غنی‌سازی و ژرفابخشی به آن، سازوکاری برای داد‌و‌ستد مستمر و دیالکتیکی (رفت ‌و ‌برگشتی) تجربه‌ها بین کارگروه‌های مبانی و مسائل همه‌ی اندیشکده‌ها (برای بررسی‌های تخصصی‌تر) تعریف می‌شود.

کلیدواژه‌ها


  1. امام خمینی، روح‌الله. (1378). صحیفه‌‌ی امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
  2. جوادی آملی، عبدالله (1392ب). تسنیم، تفسیر قرآن کریم. (ج29). قم: مرکز نشر اسراء.
  3. ـــــــــــــــــ (1392ﻫ). تفسیر انسان به انسان. قم: مرکز نشر اسراء.
  4. ـــــــــــــــــ (1389الف). تسنیم، تفسیر قرآن کریم. (ج19). قم: مرکز نشر اسراء.
  5. ـــــــــــــــــ (1389ب). تسنیم، تفسیر قرآن کریم. (ج20). قم: مرکز نشر اسراء.
  6. ـــــــــــــــــ (1388الف). تسنیم، تفسیر قرآن کریم. (ج8). قم: مرکز نشر اسراء.
  7. ـــــــــــــــــ (1388ب). تسنیم، تفسیر قرآن کریم. (ج12). قم: مرکز نشر اسراء.
  8. ـــــــــــــــــ (1388و). تسنیم، تفسیر قرآن کریم. (ج18). قم: مرکز نشر اسراء.
  9. ـــــــــــــــــ (1387ج). تسنیم، تفسیر قرآن کریم. (ج5). قم: مرکز نشر اسراء.

10. ـــــــــــــــــ (1387ز). تسنیم، تفسیر قرآن کریم. (ج13). قم: مرکز نشر اسراء.

11. ـــــــــــــــــ (1387ﻫ). تسنیم، تفسیر قرآن کریم. (ج10). قم: مرکز نشر اسراء.

12. ـــــــــــــــــ (1387ک). منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. قم: مرکز نشر اسراء.

13. ـــــــــــــــــ (1383الف). سرچشمه اندیشه. (ج4). قم: مرکز نشر اسراء.

14. ـــــــــــــــــ (1383ب). فلسفه حقوق بشر. قم: مرکز نشر اسراء.

15. ـــــــــــــــــ (1381ب). شریعت در آینه‌‌ی معرفت. قم: مرکز نشر اسراء.

16. ـــــــــــــــــ (1374). شناخت‌‌شناسی در قرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

17. کلینی، محمد بن ‎یعقوب. (1401ق). الکافی. تصحیح و تعلیق علی‌‌اکبر غفاری. بیروت: دار صعب، دار التعارف.

18. مجلسی، محمدباقر. (1404ق). بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار(ع). بیروت: مؤسسة الوفاء.