دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، شهریور 1399 
1. منشاء قدرت سیاسی رهبران الهی از منظر قرآن کریم

صفحه 7-36

10.22034/sm.2020.115734.1462

سیدعلی عماد؛ سیدابوالحسن نواب؛ مجید کافی امامی


5. انسان‌شناسی در کلام سیاسی معتزله و اشاعره

صفحه 91-112

10.22034/sm.2020.104225.1341

کمال اکبری؛ محمدحسین نادم؛ محمدحسین رجائی‌فر