دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، پاییز 1399 
1. نظریه منشاء صدور در علم دینی و نسبت آن با فقه حکومتی

صفحه 7-26

10.22034/sm.2020.137956.1618

محمدرضا پیری؛ سلیمان خاکبان؛ ولی‌الله نقی‌پورفر