سنن الهی و مسائل سیاست جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه.

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین ظرفیت نگرش توحیدی و سنن الهی در سیاست جهانی است. در این راستا با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به آیات قرآن کریم نشان داده شد که سیاست جهانی مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی براساس سنت‌‌های الهی تکوینی و تشریعی قابلیت ترسیم و پاسخگویی به مسائل سیاست جهانی در عرصه انسان، زیست جهان و تعامل این دو را دارا می‌‌باشد. نگاه غایت‌مدارانه و تکوینی به نظام هستی و همه اجزای آن که به سوی کمال خود در حرکت هستند، منافاتی با سنن تشریعی الهی نداشته و انسان با توجه به اختیار و آزادی نقش بسزایی در سرنوشت خود و تغییرات زیست جهان دارد. برای پاسخگویی به مسائل سیاست جهانی از منظر سنن الهی لازم است بنیادها و ارزش‌هایی عام برای همه انسان‌‌ها، جوامع و ملت‌ها در طول تاریخ از گذشته تا آینده از سنن الهی استخراج و تالیف گردد. بنابراین، سیاست جهانی مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی براساس سنت‌‌های الهی قابل ترسیم می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.

  1. جوادی آملی، عبدالله (1383). توحید در قرآن. قم: اسراء.
  2. جوادی‌‌آملی عبدالله (1398). تفسیر انسان به انسان. چاپ نهم، قم: اسرا.
  3. سبحانی، جعفر (2010م). فرهنگ قرآن. بیروت: موسسه التاریخ العربی، ج1.
  4. شاهدی، غفار (1383). توحید و حکومت دینی. حکومت اسلامی، سال نهم، شماره 31: ص369-329.
  5. صدر، سید محمدباقر (1393). سنت‌های تاریخ در قرآن. ترجمه سیدجمال موسوی اصفهانی. قم: جامعه مدرسین، چاپ سوم.
  6. طباطبایی، محمدحسین (1374). ترجمه تفسیر المیزان. سید محمدباقر موسوی همدانی. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج1، ج16.
  7. قرائتی، محسن (1383)، تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ج3، 7.
  8. محمدی ری‌‌شهری، محمد (1384). میزان الحکمه. قم: دارالحدیث، ج2.
  9. مصباح یزدی، محمدتقی (1378). آموزش فلسفه. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ج2.

  10. مطهری، مرتضی (1384). مجموعه آثار. تهران: صدرا، چاپ هفتم، ج26.

  11. مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه، ج17، 3.

  12. هیوود، اندرو (1392). سیاست. ترجمه عبدالرحمن عالم. تهران: نشر نی، چاپ سوم.

  13. هیوود، اندرو (1396). سیاست جهانی. ترجمه سید مسعود موسوی شفائی. تهران: سمت، ج1.