ظرفیت‌های حقوق ملت در قانون اساسی و پیشگیری از چالش‌های سیاسی و اجتماعی ایران اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، ایران.

2 دکتری علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و تاثیر تامین حقوق ملت بر جلوگیری از وقوع چالش‌های سیاسی- اجتماعی و حل و رفع آن بود. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و تلاش شد با بهره‌گیری از نظریه حق انسان در اسلام از دیدگاه شهید بهشتی و با روش تحلیل تاریخی انتقادی، ضمن بررسی مبانی قرآنی و نبوی حق انسان و نظریات امام خمینی در انقلاب اسلامی و مباحث نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی پیرامون حقوق ملت، ظرفیت‌های آن برای پیشگیری از چالش‌های پیش رو نشان داده شود. پژوهش بر این فرض استوار است که حقوق ملت با اتکاء به پشتوانه‌های اسلامی، اندیشه‌ای و تجربی، ظرفیت‌های بالایی برای جلوگیری از چالش‌های سیاسی- اجتماعی و تضمین سامان سیاسی و تقویت اقتدار ملی دارد که با افزایش شاخص‌های اقتدار حکمرانی، امید به آینده و اعتماد متقابل حکومت و شهروندان به پایداری حکمرانی و سامان اجتماعی منجر شده و وقوع چالش‌ها را به حداقل رسانده یا از آن پیشگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.

  1. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد (1363). العبر تاریخ ابن خلدون. ترجمه عبدالمحمد آیتی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
  2. اسکاچپول، تدا (1388). بینش و روش در جامعه‌شناسی تاریخی. ترجمه سیدهاشم آقاجری. تهران: نشر مرکز.
  3. بهشتی، سیدمحمد (1388/الف). حزب جمهوری اسلامی، مواضع تفصیلی. تهران: نشر بقعه.
  4. بهشتی، سیدمحمد (1388/ب). بایدها و نبایدها. تهران: نشر بقعه، چاپ سوم.
  5. خمینی، سیدروح‌الله (1371). صحیفه نور. تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی،
   ج 2، 3، 7، 9، 14، 22.
  6. شهیدی، سیدجعفر (1388). تاریخ تحلیلی اسلام. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی؛ مرکز نشر دانشگاهی، چاپ پنجم.
  7. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1364). تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی. ج1.
  8. کدیور، محسن (1388). حق‌الناس. تهران: کویر، چاپ چهارم.
  9. منتظری، حسینعلی (1383). رساله حقوق. تهران: نشر سرایی.