گزاره‌های قرآنی مرجع امنیت سیاسی افراد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی، قم؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، ایران

10.22034/sm.2020.112142.1423

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی گزاره‌‌های قرآنی مرجع امنیت سیاسی افراد بود. روش پژوهش تفسیر موضوعی استخراجی غیرزمانی بوده و نتایج نشان داد، قرآن در گزاره‌‌های گوناگونی به اهمیت یکایک انسان‌‌ها اشاره کرده و بر مصونیت آنان در ایفای حقوق سیاسی‌شان تاکید می‌‌نماید که در آن مردم آزادانه و بدون ترس باورهای خود را بیان کرده و کسی به آنها به دلیل ابراز عقیده‌‌شان تعرض نمی‌‌کند و مشارکت آنان توسط حاکمیت یک کشور به منظور تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی تضمین می‌‌شود. از نظر آموزه‌های قرآنی، بدون پذیرش امنیت سیاسی افراد در هیچ جامعه‌‌ای امید تعالی و ترقی وجود نخواهد داشت و لذا هر نظام سیاسی، به منظور دستیابی به نظامی مطلوب بایستی امنیت سیاسی را برای شهروندانش تأمین کند و از حقوق سیاسی ایشان صیانت نماید. بنابراین، از منظر قرآن کریم، با فهم جایگاه انسان نزد خداوند و نقش او در روی زمین، شناسایی حقوق سیاسی او و نفی هرگونه تهدیدی می‌‌توان به تحقق جامعه مطلوب و آرمانی از منظر قرآن دست یافت.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
 1. افتخاری، اصغر (1377). امنیت ملی: رهیافت‌ها و آثار. مطالعات راهبردی، پیش شماره 2:
  ص 60-27.
 2. افتخاری، اصغر (1391). امنیت. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
 3. انتظاری، علیرضا؛ ستوده، حمید (1396). اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺮاﻣﺖ‌آﻣﯿﺰ اﻧﺴﺎن؛ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺷﺎﺧﺺ در ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی. پژوهش‌های اخلاقی، سال هفتم، شماره3: ص3-18.
 4. بوزان، باری (1378). مردم، دولت‌ها و هراس. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 5. تریف، تری و دیگران (1383). مطالعات امنیتی نوین. ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی. تهران: پژوهشگاه مطالعات راهبردی.
 6. جوادی آملی، عبدالله (1385). تفسیر تسنیم. قم: مرکز نشر اسراء، ج3.
 7. دهخدا، علی اکبر (1372). لغت‌نامه. تهران: دانشگاه تهران، ج2، 7.
 8. دیلمی، احمد (1378). مشارکت سیاسی در اندیشه اسلام و غرب. پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره 16: ص90-116.
 9. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1416ق). المفردات فی غریب القرآن. دمشق: دارالقلم.
10. ﺳﺠﺎدی، ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﻮم (1382). ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺤﺰب در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم. ﻗﻢ: ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب.
11. طباطبایی، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ (١٤١٧ق). ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ. ﻗﻢ: ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎمعه مدرسین حوزه علمیه، ج1، 14، 18.
12. قرائتی، محسن (1383). تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگى درس‌هایى از قرآن، چاپ یازدهم.
13. گروه مطالعاتی امنیت (1387). نظریه امنیت جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
14. لک‌زایی، نجف (1392). دیدگاه امنیتی شیعه با تاکید بر اندیشه آیت‌الله شهید بهشتی. شیعه‌شناسی، شماره 41: ص 7-40.
15. لک‌زایی، نجف؛ رحمت الهی، حسین؛ حاج‌زاده، هادی؛ ارسطا، محمدجواد (1394). امنیت سیاسی افراد و مرجعیت آن در فقه امامیه. حقوق اسلامی، شماره 44: ص 113-152.
16. معین، محمد (1371). فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
17. ملاصدرا، صدرالدین محمد (1366). تفسیر القرآن الکریم. قم: بیدار، ج2.
18. میراحمدی، منصور (1394). آزادی و عدالت در مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران. آفاق امنیت، سال هشتم، شماره26: ص 89-104.
19. هاشمی رفسنجانی، اکبر (1380). تفسیر راهنما. قم: بوستان کتاب، ج1.