دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، مهر 1398 
6. تعالی رهیافت نظام سیاسی حقوقی اسلام در رفع تعارض قوانین

صفحه 115-134

10.22034/sm.2019.37744

سید مهدی قریشی؛ جعفر اصغرزاده بناب؛ سید مهدی صالحی


7. اصول و مبانی سیاسی مکتب جبل عامل

صفحه 135-152

10.22034/sm.2019.37755

محمدرضا عبداله نسب؛ علی شیرخانی؛ مقصود رنجبر