مقایسه‌ تطبیقی «ایده‌ حکمرانی» شهید بهشتی با «حکمرانی خوب»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه سیاست جهانی و منطقه‌ای، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران .

2 استادیار، گروه علوم و اندیشه سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، و عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه.

چکیده

هدف پژوهش حاضر نسبت‌سنجی ایده‌ی «حکمرانی خوب» با ظرفیت‌های نهفته‌ی اندیشه‌ی سیاسی سیدمحمد حسینی بهشتی و نیز امکان‌سنجی طرح ایده‌ی حکمرانی در آراء و نظرات ایشان بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با تکیه ‌بر نظریه‌ی «امت و امامت» از یک­سو و بررسی مؤلفه‌های آزادی، عدالت، نگرش تشکیلاتی و برخی دیدگاه­های اقتصادی در اندیشه‌ی سیاسی بهشتی از سوی دیگر تلاش شد تا مقدمات نظری و مفهومی طرح «ایده‌ی حکمرانی» به‌عنوان رویکردی کارآمد، روزآمد و متناسب با بافتار و ساختار جامعه‌ی ایران ارائه شود. این پژوهش بر این فرض استوار بود که در اندیشه‌ی سیاسی بهشتی مؤلفه­های نظریه‌ی حکمرانی خوب بر پایه‌ی اصل امت و امامت به‌گونه­ای مطرح شده است که امکانات و ظرفیت­های نظری و مفهومی مناسبی برای طرح ایده‌ی حکمرانی فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها


احمدوند، ولی‌محمد؛ خراسانی، رضا (1396). امکان‌سنجی تحزب در جمهوری اسلامی ایران. سیاست متعالیه، سال پنجم، شماره هفدهم: ص 154-137.
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364). صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: مجلس شورای اسلامی، ج1-3.
بهشتی، علیرضا (1392/ الف). شهید بهشتی و لیبرالیسم. در: همایش نگاهی دوباره به آثار و اندیشه‌‌های آیت‌‌الله بهشتی، دوره اول: ص 112-95.
بهشتی، محمدحسین (1378). مبانی نظری قانون اساسی. تهران: بقعه.
بهشتی، محمدحسین (1379). بررسی ویژگی‌های حکومت اسلامی. قم: بی‌نا.
بهشتی، محمدحسین (1380). نقش آزادی در تربیت کودکان. تهران: بقعه.
بهشتی، محمدحسین (1381). آزادی، هرج‌‌ومرج، زورمداری. تهران: بقعه.
بهشتی، محمدحسین (1383). ولایت، رهبری و روحانیت. تهران: بقعه.
بهشتی، محمدحسین (1386/ الف). اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا. تهران: بقعه.
10. بهشتی، محمدحسین (1386/ ب). بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام. تهران: بقعه.
11. بهشتی، محمدحسین (1386/ ج). شناخت اسلام. تهران: بقعه.
12. بهشتی، محمدحسین (1390/ الف). پیامبری از نگاه دیگر. تهران: روزنه.
13. بهشتی، محمدحسین (1390/ ب). حزب جمهوری اسلامی؛ گفتارها، گفتگوها، نوشتارها. تهران: روزنه.
14. بهشتی، محمدحسین (1392). فلسفه‌ی دین. تهران: روزنه.
15. در مکتب قرآن. روزنامه ایران (10/04/1395). قابل دسترس در:
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/138076
16. فیرحی، داود (1394). فقه و سیاست در ایران معاصر. تهران: نی، ج2.
17. قوام، عبدالعلی (1392). سیاست‌‌شناسی. تهران: سمت.
18. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (1394). مشق‌‌های حکمرانی خوب برای صیانت از حقوق بشر. ترجمه حسن اسدی زیدآبادی. تهران: ناهید.
19. مقدری، مهدی (1395). درآمدی ‌بر حکمرانی خوب. تهران: جنگل.
20. مؤمنی، فرشاد (07/04/1395). عدالت در اندیشه‌ شهید بهشتی. خبرگزاری شفقنا. قابل دسترس در:
21. میراحمدی، منصور (1395). جزوه‌ی درسی تحلیل افکار سیاسی در اسلام و ایران. مقطع کارشناسی ارشد.تهران: دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی.
Hunja, Robert (2015). Here Are 10 Ways To Fight Corruption. World Bank, Available at: http://blogs.worldbank.org/governance/here-are-10-ways-fight-corruption
Kaufmann, Daniel; Kraay, Aart & Mastruzzi, Massimo (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. Hague Journal on the Rule of Law, Volume 3, Issue 2:P 220–246
Lee, Soo Young & Whitford, Andrew (2009). Government Effectiveness in Comparative Perspective. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice ,Vol. 11, Issue 2 : P249-281.
Uddin, Mohammad & Ashrafun, Laila (2007). Development Through Good Governance: Lessons For Developing Countries. Asian Affairs, Vol. 29, No. 3, pp: 1-28