بعد سیاسی امنیت انسانی از دیدگاه فقه امامیه و نظام بین الملل حقوق بشر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فقه سیاسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

چکیده

سیاسی امنیت انسانی از دیدگاه فقه امامیه و نظام بین الملل حقوق بشر

کلیدواژه‌ها