ماهیت و الزامات امنیت اقتصادی در الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی امنیت اقتصادی و سازوکارهای تأمین آن برمبنای منابع و آموزه‌های قرآنی و روایی و با روش توصیفی-تحلیلی بود. در این راستا، تعامل امنیت بااستغنای مادی و اقتصادی، عوامل ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی و نیز عوامل مخل امنیت اقتصادی در آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که- بسیار پیش از این- در منابع قرآنی و روایی، مفهوم متطور و پیچیده امنیت اقتصادی و سازوکارهای تأمین آن، به گونه‌ای بسیار دقیق و ملموس، مورد تبیین و تصریح قرار گرفته است و با اتکا به این رهنمودهای متّقن و عملی می‌توان ضمن تمهید و تأمین امنیت اقتصادی، جامعه اسلامی و بشری را در مرزهای ایمان و نظام توحیدی، به توسعه عدالت محور و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی رهنمون ساخت.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن مجید. ترجمه استاد محمدمهدی فولادوند.

  نهج‌البلاغه. ترجمه محمد دشتی. قم: مؤسسه انتشارات حضور، 1381.

  1. ابن شعبه، حسن بن علی (1363). تحف‌العقول. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
  2. اخوان کاظمی، بهرام (1382). عدالت در اندیشه‌های سیاسی اسلام. قم: بوستان کتاب.
  3. اخوان کاظمی، بهرام (1386). امنیت در نظام سیاسی اسلام. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم.
  4. بوزان، باری (‌1378). مردم، دولت‌ها و هراس. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
  5. تنکابنی، مرتضی فرید (گردآورنده)، (1374). نهج‌‌الفصاحه. تهران: نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهارم.
  6. حرعاملی، ‌محمدبن‌حسن (1409ق). وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. قم: مؤسسه آل‌ البیت(ع) لاحیاء التراث، ج6، 12.
  7. حکیمی، محمدرضا (1370). الحیاه. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ج3.
  8. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (1371). مبانی اقتصاد اسلامی. تهران: سمت.
  9. روحانی، محمود (1368). المعجم الاحصایی لالفاظ القرآن الکریم (فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم). مشهد: آستان قدس رضوی، ج3.

  10. طباطبایی، سید محمد (1374). تفسیر المیزان. ترجمه سید محمدباقر همدانی. قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ج2، 5، 7، 8، 10، 11، 12، 13.

  11. طباطبایی، سید محمدحسین (1374). تفسیر المیزان. قم: انتشارات اسلامی.

  12. ماندل، رابرت (1377). چهرة متغیر امنیت ملی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  13. مجلسی، محمدباقر (بی‌تا). بحارالانوار. قم: دارالکتب الاسلامیه، ج78، 67.

  14. نوری، حسین بن محمدتقی (1407ق). مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل. قم: مؤسسه
  آل البیت لاحیاء التراث.