ماهیت و الزامات امنیت اقتصادی در الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی امنیت اقتصادی و سازوکارهای تأمین آن برمبنای منابع و آموزه‌های قرآنی و روایی و با روش توصیفی-تحلیلی بود. در این راستا، تعامل امنیت بااستغنای مادی و اقتصادی، عوامل ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی و نیز عوامل مخل امنیت اقتصادی در آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که- بسیار پیش از این- در منابع قرآنی و روایی، مفهوم متطور و پیچیده امنیت اقتصادی و سازوکارهای تأمین آن، به گونه‌ای بسیار دقیق و ملموس، مورد تبیین و تصریح قرار گرفته است و با اتکا به این رهنمودهای متّقن و عملی می‌توان ضمن تمهید و تأمین امنیت اقتصادی، جامعه اسلامی و بشری را در مرزهای ایمان و نظام توحیدی، به توسعه عدالت محور و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی رهنمون ساخت.

کلیدواژه‌ها