دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، مهر 1398 
اصول و مبانی سیاسی مکتب جبل عامل

صفحه 135-152

10.22034/sm.2019.37755

محمدرضا عبداله نسب؛ علی شیرخانی؛ مقصود رنجبر