حق انتخاب و آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت، بافت، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی دیدگاه قرآن کریم پیرامون حق انتخاب در آزادی­ سیاسی بود. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که قرآن کریم آزادی سیاسی و حق انتخاب را برای همه شهروندان با هدف رشد و انتخاب برتر به رسمیت شناخته و با به کارگیری آموزه­هایی چون مشورت، امر به معروف و نهی از منکر، نقد و نصیحت، اجرایی می­شود، ابعاد آن را می­توان در مواردی چون «حق انتخاب­گری»، «حق انتخاب شدن» و «حق تعیین سرنوشت»، رصد کرد، تا مردم با انتخاب خود، از موانع بیرونی سیاسی ـ اجتماعی و تحمیل ظالمانۀ قدرت حاکم، رهایی یابند. این آزادی در عرصه تکوینی است و انسان البته به عنوان خلیفه خدا باید در چارچوب دستورها و احکام الهی عمل کند و به لحاظ تشریعی راه راست و مسیر الهی را برگزیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The right to choose and political freedom From viewpoint of Holy Qur’an

نویسندگان [English]

 • seyed Kazem Seyed Bagheri 1
 • Mehdi Hasani Bagheri 2
1 Associate Professor, Institute for Islamic Culture and Thought, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Bafat Branch, Bafat, Iran.
چکیده [English]

This project was aimed at analyzing Quran viewpoint towards the right of choose in the political freedom. Results indicated that Quran has recognized the right of choose for every individuals aiming at growth and superior selection. Besides, this is said that, this will happen through the practice of consulting, enjoining what is right and forbidding what is wrong, and criticism. This can be observed in the right of choosing, right of being chosen, and right of determining owns destiny. So that, individuals would be able to get free from socio-political barriers and imposed cruel power on their own. However human being has to follow divine orders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political freedom
 • right of choose
 • Quran
 • Determine Destiny
 1. قرآن کریم.

  1. اب‍ن‌ ب‍اب‍وی‍ه‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (1403ق). معانی الأخبار. قم: مؤسسة النشر الإسلامی، ج2.
  2. ابن شعبه، حسن بن على (1404ق). تحفالعقول. مصحح علی‌اکبر غفارى. قم: جامعه مدرسین، چاپ دوم، ج26.
  3. ابوالفتوح رازى، حسین بن على (1408ق). روض الجنان و روح الجنان فى تفسیر القرآن‏. تحقیق محمدجعفر یاحقى، محمدمهدى ناصح‏. مشهد: بنیاد پژوهش‌‌هاى اسلامى آستان قدس رضوى، ج1.
  4. ایازی، سید محمدعلی(1379). آزادی در قرآن. تهران: موسسه نشر و تحقیقات ذکر.
  5. آبرکرامبی، نیکلاس؛ ه‍ی‍ل، اس‍ت‍ف‍ن‌‌؛ ت‍رن‍ر، ب‍رای‍ان‌ (1367). فرهنگ جامعه‌شناسی. ترجمه حسن پویان. تهران: چاپخش.
  6. آقابخشی، علی (1383). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: چاپار.
  7. آلوسى، سید محمود (1415ق). روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم. تحقیق على عبدالبارى عطیة. بیروت: دارالکتب العلمیه‏، ج25.
  8. برلین، آیزیا (1379). چهار مقاله دربارۀ آزادی. ترجمه محمدعلی موحد. تهران: خوارزمی.
  9. ترمذی، محمد بن عیسی (1988م). الجامع الکبیر. بیروت: دارالغرب الاسلام، ج4.

  10. تیندر، گلن (1374). تفکر سیاسی. ترجمه محمود صدری. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

  11. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1363). ترمینولوژی حقوق. تهران: بنیاد راستاد.

  12. جوادی آملی، عبدالله (1381). تفسیر موضوعی قرآن: جامعه در قرآن. قم: اسراء، ج17.

  13. سلامی، محمد (1381). نظریه‌‌های اختیارگرایانه در تبیین و توجیه الزام سیاسی. الهیات و حقوق، شماره 3: ص92 -47.

  14. صدر، سید محمدباقر (1412ق). الحریه فی القرآن. بیروت: دار الزهراء، چاپ چهارم.

  15. صدرالمتالهین (1419ق). تفسیر القرآن الکریم. حققه و علّق علیه محمد جعفر شمس‌الدین. بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ج7.

  16. طباطبایی، سید محمدحسین (1381). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج1.

  17. طباطبایی موتمنی، منوچهر (1370). آزادی‌های عمومی و حقوق بشر. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

  18. طبرسى، فضل‌بن حسن (1372). مجمع‌البیان فى تفسیرالقرآن. تهران: ناصرخسرو، چاپ سوم، ج6.

  19. عیاشى، محمد بن مسعود (1380ق). تفسیر العیاشی. تهران: چاپخانه علمیه، ج2.

  20. فولادوند، عزت الله (1383). کانت، روشنگری و جامعه مدنی. تهران: طرح نو.

  21. فیرحی، داود (1393). دین و دولت در عصر مدرن. تهران: رخداد نو، ج1، چاپ دوم.

  22. قاری سید فاطمی، سید محمد (1382). حق تعیین سرنوشت و مساله نظارت بر انتخابات: نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی. مدرس علوم انسانی، شماره 31 : ص140-123.

  23. قاضی‌‌زاده، کاظم (1385). حقوق و آزادی‌‌های سیاسی در قرآن و سنت. پژوهش‌های اخلاقی، سال دوم، شماره سوم: ص149-127.

  24. قرطبى، محمد بن احمد (1364). الجامع لأحکام القرآن‏. تهران: انتشارات ناصر خسرو، ج16.

  25. کاستلز، استفان؛ دیویدسون، الیستر (1384). مهاجرت و شهروندی. ترجمه فرامرز تقی‌لو. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

  26. کرنستون، موریس (1370). تحلیلی نوین از آزادی. ترجمه جلال‌الدین اعلم. تهران: امیرکبیر.

  27. کواکبى، عبدالرحمن (1362). طبایع‏ الاستبداد. ترجمه عبدالحسین قاجار؛ به کوشش و تصحیح محمدجواد صاحبی. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

  28. مطهری، مرتضی (1370). جامعه و تاریخ. قم: صدرا، چاپ سیزدهم.

  29. مطهری، مرتضی (1370). فطرت. تهران: صدرا.

  30. منتسکیو، ش‍ارل‌ ل‍وئ‍ی‌ (1362). روح‌القوانین. ترجمه علی‌اکبر مهتدی. تهران: امیرکبیر، چاپ هشتم.

  31. میراحمدی، منصور (1381). آزادی در فلسفه سیاسی اسلام. قم: بوستان کتاب.

  32. Kompridis, Nikolas (2007). Struggling Over the Meaning of Recognition: A Matter of Identity, Justice or Freedom?. European Journal of Politif cal Theory, Vol.6, No.3:P 277-289. DOI: https://doi.org/10.1177/1474885107077311.

  33. MacIntyre, Alasdair (2001). Dependent Rational Animals: Why Humans Need the Virtues.United States, Chicago: Open Court.

  34. Sen, Amartya Kumar (2000). Development as Freedom. Anchor Books.

  35. Young, Iris Marion (1990). Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University press.