تعالی رهیافت نظام سیاسی حقوقی اسلام در رفع تعارض قوانین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین رهیافت نظام  سیاسی- حقوقی اسلام در رفع تعارض قوانین بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، قدرت سیاسی در ایدئولوژی‏های حکومت، پیشینه‏ی قدرت سیاسی و نسبت آن با مبانی حقوقی، اهمیت بحث تعارض قوانین در پایداری قدرت نرم، تعارض قوانین و نسبت‌سنجی گزاره‌ها، روش فطری اصول فقه در رفع تعارض، استدلال بر رفع تعارض قوانین، تطبیق روش فطری اصول فقه و استنتاج نظام رفع تعارض قوانین مورد بحث قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان داد، شالوده‌‎ی رژیم رفع تعارض قوانین با روش اصول فقه چه بر منطق دینی و چه از دیدگاه امانیستی به جهت تکیه بر فطریات بشری در فهم کلام و متن، مولفه‎ای بارز از قدرت نرم نظام سیاسی حقوقی اسلام و پاسخگوی خلاء نظام حکیمانه، مدون و مقبول رفع تعارض قوانین در حیطه‌ی داخلی و بین‌الملل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The achievements of Islamic legal political system approach in eliminating conflicts of laws

نویسندگان [English]

 • seyed mahdi goreyshi 1
 • jafar asgharzadeh bonab 2
 • Seyed Mahdi salehi 3
1 Assistant Professor,Department of Islamic jurisprudence, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Phd. Student, Department of Islamic jurisprudence, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
3 Associate Professor. Department of Islamic jurisprudence, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

This project was aimed at demonstrating the role of Islamic legal political system approach in eliminating conflicts of laws. With this regard a descriptive- analytical method has been employed to debate a series of contributing factors including political power in government's ideology, origins of political power and its association to legal basis, the significance of conflicts of laws to stability of soft power, laws conflict and the ratio of proposals, the guardianship of the Islamic jurist approach in solving conflict of laws, reasoning behind solving conflict of laws, and adapting jurisprudence approach for solving conflicts. The results indicate that basis of remedies for conflict of laws with respect to guardianship of the Islamic jurist principle either to religion logic, or from humanistic viewpoint equals the major factor. This is because of its reliance on human nature, so that it can compensate the absence of an international or a domestic written acceptable wise solution for the conflict of laws.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Legal-political system
 • Conflict of Laws
 • The Guardianship of the Islamic Jurist Principle
 • Soft power
 • Islamic legal system
 1. قرآن کریم

  1. ابن المقفع، عبدالله بن دادویه (1357). المنطق. مقدمه و تصحیح محمدتقی دانش پژوه. تهران: انجمن فلسفه ایران.
  2. ارسطو (1390). اخلاق نیکوماک. مهندس رضا مشایخی. تهران: انتشارات نگاه.
  3. افتخاری، اصغر (1387). قدرت نرم و سرمایه‌ی اجتماعی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)؛ پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
  4. انصاری، مرتضی بن محمد امین (1428ق). فرائد الاصول. قم: خاتم الانبیاء، چاپ نهم، ج2و4.
  5. جاوید، محمدجواد (1392). مکاتب فلسفی و کلامی حقوق. تهران: دانشگاه تهران.
  6. جاوید، محمدجواد؛ جمالی، فریما (1388). تعامل عدالت و دولت در ایران باستان با تاکید بر تحقیقات تاریخی در حقوق هخامنشیان. حقوق، شماره 4: ص131-111.
  7. خویی، سید ابوالقاسم (1422ق). مصباح الاصول. تقریرات محمد سرور واعظ حسینی. قم: مؤسّسه احیاء آثار السید الخویی، ج3.
  8. دهخدا، علی اکبر(1373). لغت‌نامه. تهران: نشر روزنه، ج10.
  9. راسل، برتراند (1367). قدرت. ترجمه نجف دریابندری. تهران: نشر خوارزمی، چاپ دوم.

  10. سبحانی، جعفر (1384). الموجز فی اصول الفقه. قم: موسسه امام صادق(ع)، چاپ دوازدهم.

  11. صدرالدین شیرازى، محمد بن ابراهیم‌ (1981م). اسفار اربعه. با حاشیه علامه طباطبایى‌. بیروت: دارإحیاء التراث العربی‌، چاپ سوم، ج9.

  12. طاهری، دانیال؛ آجرلو، اسماعیل (1395). آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی: بررسی مفهوم قدرت سیاسی. تهران: پژوهشکده شورای نگهبان.

  13. غمامی، سید محمدمهدی (1390). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

  14. فوکو، میشل (1370). قدرت انظباطی و تابعیت، قدرت فر انسانی یا شر شیطانی، استیولوکس. ترجمه فرهنگ رجایی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

  15. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب (بی‌تا). القاموس المحیط. بیروت: دارالعلم للجمیع.

  16. فیومی، احمد بن محمد بن علی (1418ق). المصباح المنیر. محقق الشیخ محمدیوسف. لبنان، بیروت: مطبعه العصریه.

  17. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل (1380). بایستههای حقوق اساسی. تهران: نشر دادگستر، چاپ ششم.

  18. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل (1386). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران: دانشگاه تهران.

  19. کاتوزیان، ناصر (1371). حقوق مدنی (عقود تملیکی). تهران: انتشارات بهمن برنا، چاپ چهارم، ج1.

  20. کاتوزیان، ناصر (1388).مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار.

  21. کاظمی، شیخ محمدعلی (1404ق). فوائد الاصول. قم: نشر اسلامی جامعه‌ی مدرسین قم، ج1.

  22. لاگین، مارتین (1388). مبانی حقوق عمومی. ترجمه محمد راسخ. تهران: نشر نی.

  23. منوچهری، عباس (1376). قدرت، مدرنیسم و پست مدرنیسم. اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره‌ 121-122: ص32-39.

  24. نویمان، فرانسیس (1368). شیوه‎های تحقیق در قدرت سیاسی. ترجمه عزت الله فولادوند. فرهنگ، شماره 4 – 5: ص 399-423.

  25. الوندی، محمد (1390). بررسی تطبیقی ویژگی‏های قدرت سیاسی در قدرت مدرن با نظام جمهوری اسلامی ایران. پاسداری فرهنگی، شماره4: ص 83-110.

  26. یوسفی‌راد، مرتضی (1392). مقایسه‌ فلسفه‎ سیاسی و فقه سیاسی، سیاست متعالیه، شماره‌2:
  ص 103-118.

  27. Morgenthau, Hans (1973). Politics Among nation: The Struggle For Power And Peace. New York: Alfred A. Knopf.

  28. Oxford Advanced learners Dictionary (2000). Edited by sally wehmeier. Uk: Oxford university press, sixth edition.

  29. Robertson, Avid (1998). Dictionary of politics. London: Penguin books.