فرایند پذیرش مقالات

 

  • داوری مقالات در نشریه «سیاست متعالیه» به روش داوری همتا - دو سویه ناشناس (Double blind peer review) است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست).
  • داوران موظفند در مدت زمان مشخص شده و براساس سیاست ها و دستورالعمل نشریه «سیاست متعالیه» اقدام به داوری مقاله نمایند.
  •   هر مقاله حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه موضوعی مربوطه، مورد ارزیابی قرار می گیرد.