نشریه سیاست متعالیه در پایگاه ISC در یک نگاه

شماره جاری: دوره 10، شماره 39، دی 1401 

خوانش دستگاه روش شناختی کلام سیاسی با تاکید بر دیدگاه آیت الله خامنه‌ای

10.22034/sm.2023.550543.1852

سید صمد موسوی؛ محسن مهاجرنیا؛ محمدحسین ملک زاده؛ محمد علی میرعلی


مطالعه تطبیقی مبانی مشروعیت سیاسی و ویژگی های حاکم از منظر امامیه، اشاعره و معتزله

10.22034/sm.2023.111703.1420

مهدی قانعی اردکان؛ علی کربلائی پازوکی؛ عبد المطلب عبدالله؛ صالح حسن زاده


مبانی انسان شناختی حق آزادی اظهار عقیده ازدیدگاه اسلام

10.22034/sm.2023.550878.1860

سید روح الله حسینی کاشانی؛ سید محمد مصطفی حسینی کاشانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن مطالعات سیاسی حوزه

مدیر مسئول سردبیر دبیر تحریریه اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان