نشریه سیاست متعالیه در پایگاه ISC در یک نگاه

شماره جاری: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 41، تیر 1402 

نقش رویکردهای فقه حکومتی در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی

صفحه 99-114

10.22034/sm.2023.555172.1986

منصوره خسروی؛ عبدالمهدی عربشاهی مقدم؛ احمدرضا طاهری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن مطالعات سیاسی حوزه

مدیر مسئول سردبیر دبیر تحریریه اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان