نشریه سیاست متعالیه در پایگاه ISC در یک نگاه

شماره جاری: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 42، مهر 1402 

کارآمدی دولت در فلسفه سیاسی فارابی

صفحه 71-86

10.22034/sm.2023.1983078.1988

محسن جبارنژاد؛ حمداله اکوانی؛ علی مختاری


تبارشناسی اسلام‌هراسی در میان متفکران جهان اسلام و غرب

صفحه 251-270

10.22034/sm.2024.138941.1644

عباس صالحی نجف آبادی؛ جهانبخش مرادی؛ یوسف یعقوبی منفرد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن مطالعات سیاسی حوزه

مدیر مسئول سردبیر دبیر تحریریه اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان