معرفت‌شناسی؛ چارچوبی برای فهم اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران .

3 استاد، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر فهم اندیشۀ سیاسی امام خمینی در چارچوبی معرفت‌شناختی بود. یافته‌های پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، نشان داد که میان اندیشۀ سیاسی امام خمینی و مبنای معرفتی ایشان، نسبت ابتنایی(مطابقت) وجود داشته و این ابتناء به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم برقرار بوده است. دو ابزار عقل و وحی، بیشترین تأثیر را بر اندیشۀ سیاسی امام خمینی داشته‌اند. اندیشۀ سیاسی امام خمینی، علی‌رغم همۀ تأکید بر اهمیت علوم حصولی، در دامن علم حضوری و بالاخص دو دانش فقه و کلام تکوین یافته است. ممکن دانسن کسب معرفت نیز مفروض بسیاری از آراء سیاسی امام خمینی بوده و از نظر ایشان عبودیت، غایت معرفت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemology, a framework to understanding Imam Khomeini's Political thoughts

نویسندگان [English]

 • Abdollah binandeh 1
 • Ali Alihosseini 2
 • Hossein harsij 3
1 Phd. Student, Department of Political Science,Faculty of Administrative Sciences and Economics,University of Esfahan,Esfahan,Iran.
2 Associate Professor, Department of Political Science,Faculty of Administrative Sciences and Economics,University of Esfahan,Esfahan,Iran.
3 Professor, Department of Political Science,Faculty of Administrative Sciences and Economics,University of Esfahan,Esfahan,Iran.
چکیده [English]

This project was aimed at giving a new understanding of Imam Khomeini's political thoughts through an epistemological framework. The research method was descriptive-analytical. Results indicated that the political thoughts of Imam Khomeini confirmed his epistemological approach whether directly or indirectly. The two tools of reason and revelation have had the greatest impact on Imam Khomeini's political thought. His political thoughts, despite the significance of acquired knowledge, have been developed under the dominance of presential knowledge and more specifically through jurisprudence and theology. It is also said that many of his political approach could be consequence of epistemological assumption. Moreover, devoution is the highest level of knowledge to him.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Epistemology
 • Acquired Knowledge
 • Presential knowledge
 • political Thoughts
 • Imam Khomeini
 1. اسماعیلی، حمیدرضا (1386). نسبت دین و سیاست در اندیشۀ سیاسی معاصر. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 2. برزگر، ابراهیم (1389). ساختار فهم اندیشۀ سیاسی اسلام. دانش سیاسی، سال 6، شماره 2، پیاپی12: ص72-43.
 3. حقیقت، سیدصادق (1387). روش‌شناسی علوم سیاسی. قم: انتشارات دانشگاه مفید.
 4. خسروپناه، عبدالحسین (1395). منظومه فکری امام خمینی. با همکاری جمعی از پژوهشگران. تهران:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
 5. خمینی، سید روح الله (1378). قرآن کتاب هدایت از دیدگاه امام خمینی. تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 6. خمینی، سید روح الله (1379). اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی. تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ تبیان، دفتر پنجم.
 7. خمینی، سید روح الله (1381). تقریرات فلسفه. ترجمۀ عبدالغنی اردبیلی. تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج1.
 8. خمینی، سید روح الله (1385). انسان‌شناسی در اندیشۀ امام خمینی. تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ تبیان، دفتر چهل و سوم.
 9. خمینی، سید روح الله (1386). شرح حدیث جنود عقل و جهل. تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

10. خمینی، سید روح الله (1388/الف). ولایت‌فقیه. تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

11. خمینی، سید روح الله (1388/ب). شرح چهل حدیث. تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

12. خمینی، سید روح الله (1388/ج). حکومت اسلامی و ولایت ‌فقیه در اندیشۀ امام خمینی. تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ تبیان، دفتر چهل و پنجم.

13. خمینی، سید روح الله (1389/الف). آیین انقلاب اسلامی. تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ تبیان، دفتر نهم، ج 2.

14. خمینی، سید روح الله (1389/ب). صحیفۀ امام. تهران: موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج4، 5، 11، 13، 18، 20، 21.

15. خمینی، سید روح الله (بی‌تا). کشف الاسرار. تهران: انتشارات محمد.

16. رودگر، محمدجواد (1396). مبانی عرفانی اندیشۀ سیاسی امام خمینی. سیاست متعالیه، شماره هجدهم: ص124-107.

17. مارش، دیوید؛ فورلانگ، پاول (1387). پوست نه پوستین: هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی در علوم سیاسی. ترجمه سید علی میرموسوی. علوم سیاسی، سال یازدهم، شمارۀ چهل و دوم: ص63-31.