مقایسه‌ تطبیقی «ایده‌ حکمرانی» شهید بهشتی با «حکمرانی خوب»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه سیاست جهانی و منطقه‌ای، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران .

2 استادیار، گروه علوم و اندیشه سیاسی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، و عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه.

چکیده

هدف پژوهش حاضر نسبت‌سنجی ایده‌ی «حکمرانی خوب» با ظرفیت‌های نهفته‌ی اندیشه‌ی سیاسی سیدمحمد حسینی بهشتی و نیز امکان‌سنجی طرح ایده‌ی حکمرانی در آراء و نظرات ایشان بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با تکیه ‌بر نظریه‌ی «امت و امامت» از یک­سو و بررسی مؤلفه‌های آزادی، عدالت، نگرش تشکیلاتی و برخی دیدگاه­های اقتصادی در اندیشه‌ی سیاسی بهشتی از سوی دیگر تلاش شد تا مقدمات نظری و مفهومی طرح «ایده‌ی حکمرانی» به‌عنوان رویکردی کارآمد، روزآمد و متناسب با بافتار و ساختار جامعه‌ی ایران ارائه شود. این پژوهش بر این فرض استوار بود که در اندیشه‌ی سیاسی بهشتی مؤلفه­های نظریه‌ی حکمرانی خوب بر پایه‌ی اصل امت و امامت به‌گونه­ای مطرح شده است که امکانات و ظرفیت­های نظری و مفهومی مناسبی برای طرح ایده‌ی حکمرانی فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative comparison of Shahid Beheshti's “the idea of governing" and” the ideal governing"

نویسندگان [English]

 • Farhad Vafaei fard 1
 • Reza khorasani 2
1 PhD. student, Department of Global and Regional Policy, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Political Science and Thought, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This project was aimed at estimating ratio associated with the theory of “ideal governing" alongside with the hidden capacity of Mohamad Hoseini Beheshti's political thoughts, besides estimating the possibility of “the idea of governing" as a practical approach which is compatible to Iranian community context. In this way, the theory of "nation and Imamate" from one side, and freedom factors, justice, organizational approach, besides some of Beheshti’s political thought were relied on. The main assumption of this research was that in political thoughts of Beheshti, the contributing factors to the theory of "the ideal governing" have an acceptable theoretical capacity to promote the idea of governing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The theory of Ideal Governing
 • Political thoughts
 • the theory of nations and Imamate
 • The Idea of Governing
 • Seyyed Mohamad Hosseini Beheshti
 1. احمدوند، ولی‌محمد؛ خراسانی، رضا (1396). امکان‌سنجی تحزب در جمهوری اسلامی ایران. سیاست متعالیه، سال پنجم، شماره هفدهم: ص 154-137.
 2. اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی (1364). صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: مجلس شورای اسلامی، ج1-3.
 3. بهشتی، علیرضا (1392/ الف). شهید بهشتی و لیبرالیسم. در: همایش نگاهی دوباره به آثار و اندیشه‌‌های آیت‌‌الله بهشتی، دوره اول: ص 112-95.
 4. بهشتی، محمدحسین (1378). مبانی نظری قانون اساسی. تهران: بقعه.
 5. بهشتی، محمدحسین (1379). بررسی ویژگی‌های حکومت اسلامی. قم: بی‌نا.
 6. بهشتی، محمدحسین (1380). نقش آزادی در تربیت کودکان. تهران: بقعه.
 7. بهشتی، محمدحسین (1381). آزادی، هرج‌‌ومرج، زورمداری. تهران: بقعه.
 8. بهشتی، محمدحسین (1383). ولایت، رهبری و روحانیت. تهران: بقعه.
 9. بهشتی، محمدحسین (1386/ الف). اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا. تهران: بقعه.

10. بهشتی، محمدحسین (1386/ ب). بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام. تهران: بقعه.

11. بهشتی، محمدحسین (1386/ ج). شناخت اسلام. تهران: بقعه.

12. بهشتی، محمدحسین (1390/ الف). پیامبری از نگاه دیگر. تهران: روزنه.

13. بهشتی، محمدحسین (1390/ ب). حزب جمهوری اسلامی؛ گفتارها، گفتگوها، نوشتارها. تهران: روزنه.

14. بهشتی، محمدحسین (1392). فلسفه‌ی دین. تهران: روزنه.

15. در مکتب قرآن. روزنامه ایران (10/04/1395). قابل دسترس در:

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/138076

16. فیرحی، داود (1394). فقه و سیاست در ایران معاصر. تهران: نی، ج2.

17. قوام، عبدالعلی (1392). سیاست‌‌شناسی. تهران: سمت.

18. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (1394). مشق‌‌های حکمرانی خوب برای صیانت از حقوق بشر. ترجمه حسن اسدی زیدآبادی. تهران: ناهید.

19. مقدری، مهدی (1395). درآمدی ‌بر حکمرانی خوب. تهران: جنگل.

20. مؤمنی، فرشاد (07/04/1395). عدالت در اندیشه‌ شهید بهشتی. خبرگزاری شفقنا. قابل دسترس در:

https://fa.shafaqna.com/news/191688/

21. میراحمدی، منصور (1395). جزوه‌ی درسی تحلیل افکار سیاسی در اسلام و ایران. مقطع کارشناسی ارشد.تهران: دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی.

 1. Hunja, Robert (2015). Here Are 10 Ways To Fight Corruption. World Bank, Available at: http://blogs.worldbank.org/governance/here-are-10-ways-fight-corruption
 2. Kaufmann, Daniel; Kraay, Aart & Mastruzzi, Massimo (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. Hague Journal on the Rule of Law, Volume 3, Issue 2:P 220–246
 3. Lee, Soo Young & Whitford, Andrew (2009). Government Effectiveness in Comparative Perspective. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice ,Vol. 11, Issue 2 : P249-281.
 4. Uddin, Mohammad & Ashrafun, Laila (2007). Development Through Good Governance: Lessons For Developing Countries. Asian Affairs, Vol. 29, No. 3, pp: 1-28
 5. www.worldbank.org/governance/WGI