بررسی آثار پیشران‌های نوین بر فرهنگ و سیاست فرهنگی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات پیشران‌های نوین بر حوزه فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران است. این پژوهش صرفاً بر پیشران‌های فن‌آورانه‌ متمرکز بوده و متکی به طبقه‌بندی چهارگانه از فن‌آوری‌های نوین شامل نانو، زیست فناروی، علوم شناختی و فضای مجازی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و از سیاست‌پژوهی، مطابق الگوی خط‌مشی‌گذاری عمومی بهره گرفته شده، سپس با الهام از تحلیل محتوای کیفی که به‌دنبال ردیابی میان معنا و پیرامون آن می‌باشد و با استفاده از ارزیابی‌های نخبگانی نتیجه نهایی بدست آمده است. نتایج نشان داد که علوم شناختی با نمره 7 بالاترین ارتباط را با دیگر فن‌آوری‌ها دارد و فضای مجازی در رتبه دوم و نانو و فن‌آوری زیستی در رتبه‎‌های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


استون‌من، پائول (1396). نوآوری نرم. ترجمه امیرحسین اسدی، نسترن افشم و عیسی کشاورز. تهران: آینده‌پژوهان ابرزندگی.
پارسانیا، حمید (1395). روش‌شناسی انتقادی حکمت صدرایی. قم: کتاب فردا.
پریی، اعظم السادات؛ حمیدی، حجت‌الله (1396). ارائه رویکردی برای مدیریت تشخیص سریع برخط با استفاده از فناوری بیومتریک در اینترنت اشیاء. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 33(2): ص 803-859.
ثقه‌لاسلامى، علیرضا (1385). هوش مصنوعى از رهیافت علوم شناختى. تهران: دولتمند.
جانفشان، بیتا (1384). نانو تکنولوژی؛ فرصت‌ها و ریسک‌ها. تازه‌های جهان بیمه، شماره 93: ص 49-58.
حبیبا، سعید؛ معلی، مهدی (1389). کارکرد نظام حق اختراع در توسعه زیست فناوری. حقوق پزشکی، شماره 12: ص25-69.
حیدری، علی احسان (1386). ملاحظات اخلاقی در بکارگیری فناوری نانو. اخلاق در علوم و فن آوری، 2(3): ص23-30.
خرازی، کمال (1386). تأثیر علوم شناختی بر روانشناسی معاصر. تازه‌های علوم شناختی، 34: ص 77-82.
صنعتی، محمدحسین؛ نورایی، منوچهر (1381). برنامه‌ریزی راهبردی پژوهش زیست‌فناوری پدیدآورده. علوم تربیتی، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 25: ص 211-222.
قربان‌پور‌ دشتکی، علی (1396). رهیافت فرهنگ استراتژیک ملی در الگوی دیپلماسی فرهنگی چند جانبه. سیاست متعالیه، 5(19): ص 95-112.
کازرونی، سیدمصطفی؛ تدینی، عباس (1395). کاربردهای نظامی فناوری نانو از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه. حقوق بین‌الملل، شماره 54: ص 257-306.
کشاورز ترک، عین‌الله (1394). طراحی سناریوهای تهدیدات نوظهور فرهنگی انقلاب اسلامی بر مبنای روش عدم قطعیت بحرانی. پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره 3: ص 1-20.
متوسلی،‌ محمود؛ نیکونسبتی، علی (1389). علوم شناختی و عملکرد اقتصادی. تحقیقات اقتصادی، ۹۱: ص 177-199
مک‌براید، شن (1369). یک جهان، چندین صدا. ترجمه ایران پاد. تهران: سروش.
مینو، فرزین و دیگران (1396). ارائه چارچوب فرآیندی شناسایی عدم ‌قطعیت‌ها و پیشران‌ها (مورد مطالعه: نفت و انرژی). آینده‌پژوهی مدیریت، شماره 110: ص 55-69
هره، رم (1389). هوش مصنوعی و علوم شناختی. پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی، قابل دسترس در: http://www.majazi.ir/article/86742-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C.html?t=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
هره، رم (1398). مقدمه‌ای فلسفی بر علوم شناختی. ترجمه حسین شیخ‌رضایی و مجید داودی بلی. تهران: فرهنگ نشر نو.
 
Bainbridge, W.S. & Roco, M.C. (2006). Progressive Convergence: Managing nano-bio-info-cogno innovations. Springer, Dordrecht.
Schwartz, P. (1996). The art of the long view: paths to strategic insight for yourself and your company. Crown Pub.