تحلیل فکری - سیاسی سده های دهم، یازدهم و دوازدهم هجری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اگر قرن دهم هجری را عرصه تجدید حیات سیاسی و فکری برای تأسیس نظام عرفی کشور ـ ملت بنامیم، قرن یازدهم عبارت از تفصیل آن اجمال و باعث وضوح و روشنی آن نظام در همه حوزه‌های سیاسی و فکری و اجتماعی می‌باشد. بر این اساس شاهد مرزبندی‌ها و تعارض‌های گوناگون ذهنی و فکری هستیم که هرکدام مدعی رهیافتی مستقل برای اداره زندگی می‌باشند. اما فضای قرن دوازدهم معطوف به جستجوی راه‌های اعتدالی با تکیه بر عمل‌گرایی است و نوعی گریز از تنازعات پیشین را نشان می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


 1. آصف، محمد هاشم (رستم الحکما) (1352ش)، رستم التواریخ، به اهتمام محمد مشیری، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.
 2. استرآبادی، محمد امین (بی‌تا)، الفوائد المدنیه، قم: انتشارات اسلامی.
 3. استرآبادی، میرزا مهدی (1341ش)، تاریخ جهانگشای نادری، تهران: انجمن آثار ملی.
 4. الگار، حامد (1369ش)، دین و دولت در ایران (نقش علما در دوره قاجاریه)، ترجمه ابوالقاسم سری، چاپ دوم، تهران: توس.
 5. براون، ادوارد (1375ش)، تاریخ ادبیات ایران (از صفویه تا عصر حاضر)، ترجمه بهرام مقدادی، چاپ دوم، تهران: مروارید.
 6. جعفریان، رسول (1372ش)، علل برافتادن صفویان، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
 7. ـــــــــ (1370ش)، دین و سیاست در دوره صفویه، قم: انصاریان.
 8. دوانی، علی (1362ش)، وحید بهبهانی، تهران: امیرکبیر.
 9. روملو، حسن (1357ش)، احسن التواریخ، به کوشش عبدالحسین نوایى، تهران: [بی‌نا].
 10. سبحانی تبریزی، جعفر (1382ش)، المحقق الکرکی رجل العلم و السیاسه، قم: مؤسسه امام صادق(ع).
 11. سیوری، راجر (1366ش)، ایران عصر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، چاپ دوم، تهران:
  سحر.
 12. شعبانی، رضا (1369ش)، تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه، [بی‌جا]، [بی‌نا].
 13. شکری، یدالله (به اهتمام) (1363ش) عالم آرای صفوی، چاپ دوم، تهران: اطلاعات.
 14. صدرالمتألهین، محمدبن ابراهیم (1389ش)، الشواهد الربوبیه، ترجمه و تفسیر: جواد مصلح، چاپ پنجم، تهران: سروش.
 15. طهرانی، آغابزرگ (1372ش)، الکواکب المنتشرة فی القرن الثانی بعد العشره، تحقیق: علی نقی منزوی، تهران: دانشگاه تهران.
 16. فتح­الهی، محمدعلی (1391ش)، شکل گیری ملیت ایرانی، تهران: علمی فرهنگی.
 17. فرهانی منفرد، مهدی (1377ش)، مهاجرت علمای شیعه از جبل عامل به ایران، تهران: امیر کبیر.
 18. فلسفی، نصراللّه (1369ش)، زندگانی شاه عباس اول، چاپ چهارم، تهران: علمی فرهنگی.
 19. لکهارت، لارنس (1368ش)، انقراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران، ترجمه مصطفی قلی عماد، چاپ سوم، تهران: مروارید.
 20. لمبتون، ا.ک.س (1377ش)، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی.
 21. ملکم، سرجان (1380ش)، تاریخ ایران، ترجمه میرزا حبیب حیرت، تصحیح قمی­نژاد، چاپ اول، تهران: افسون.
 22. میراحمدی، مریم (1369ش)، دین و دولت در عصر صفوی، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.
 23. هنوی، جونس (1377ش)، زندگی نادرشاه، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، چاپ سوم، تهران: علمی فرهنگی.
 24. جعفریان، رسول (1366ش)، «رویارویى فقیهان و صوفیان در عصر صفوى»، کیهان اندیشه، ش14: 4-25.