دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، شهریور 1399 
انسان‌شناسی در کلام سیاسی معتزله و اشاعره

صفحه 91-112

10.22034/sm.2020.104225.1341

کمال اکبری؛ محمدحسین نادم؛ محمدحسین رجائی‌فر