فمینیسم لیبرال و حقوق دینی زنان مسلمان: مناسبات سیاست، جنسیت و دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، مرکز تحقیقات زن و خانواده، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه چالش‌ها و تعارضات نظریه سیاسی فمینیسم، به ویژه گرایش لیبرالی درباره حق دین‌داری زنان بود و نشان داده شد که چگونه بنیادهای فلسفه سیاسی معاصر غرب مثل آزادی، برابری، عدالت، قدرت وغیره به ایجاد چالش‌هایی در این زمینه منجر شده است. در این راستا و با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی اجمالی نسبت دین و فمینیسم، به دو مواجهه واقعی این مکتب با مسائل مسلمانان اشاره گردیده و بخشی از دشواری‌های مناسبات دین، سیاست و جنسیت در غرب تشریح شد. همچنین با روش تحلیل فلسفی ابعاد و عوامل چالش‌های فمینیسم لیبرال در مدیریت این سه گانه(دین، سیاست و جنسیت) بررسی شد. تلاش‌های آشتی‌جویانه فمینیسم لیبرال با دین و نیز ارزیابی آرای مذکور و نقاط قوت و ضعف این آرای سیاسی در نسبت با دین و جنسیت از دیگر مباحث مورد بررسی در این پژوهش بود. نتایج حاکی از آن است که غالب فمینیست‌های لیبرال به طور سنتی زندگی زنان دیندار را خالی از آزادی، عاملیت، خودآیینی، عدالت، حقوق اساسی و برابری تلقی می‌کنند. تنها در سال‌های اخیر است که با افزایش فعالیت زنان مسلمان در بازنمایی خود و تجاربشان، این قرائت مورد تردید قرار گرفته است و نظریاتی چون چندفرهنگی‌گرایی در راستای آشتی لیبرالیسم و گروه‌های دیندار گام برداشته‌اند. به نظر می‌رسد هر دو گرایش لیبرالی و فمینیستی به سبب گرانباری از میراث فلسفه سیاسی مدرن در حل اساسی این تعارضات ناتوان باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Liberal Feminism and Religious Rights of Muslim Women: Relationship between Politics, Gender, and Religion

نویسنده [English]

 • Zahra Davarpanah
Assistant Professor, Women and Family Research Center, Qom, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present research is to study challenges and contradictions of the political theory of feminism, especially the liberal trend supporting women's right to have religion. The results showed how the tenets of western contemporary political philosophy such as freedom, equality, justice, power and so on have brought about challenges in this regard. Using descriptive analysis, it was attempted to review religion and feminism in general and then refer to two approaches of this school toward Muslim issues in order to explain some challenges in the relationship between religion, politics, and gender. Besides, the aspects and factors of liberal feminism in handling this triplet relationship between religion, politics, and gender was surveyed using philosophical analysis. The reconciliation attempts between liberal Feminism and religion, the evaluation of political ideas in this regard and their pros and cons in relation to religion and gender were among other issues under research in this study. The results showed that the majority of liberal feminists traditionally assume that the life of religious women is lacking freedom, independence, justice, basic rights, and equality. It is just within the recent years that the above-mentioned perception has been doubted with Muslim women's increasing activities reflecting their experiences. Instead, some theories such as multiculturalism along with reconciliation between liberalism and religious groups have emerged. It seems that both liberal and feminist trends are incapable to resolve the existing contradictions in this regard as they are loaded with the heritage of modern political philosophy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Feminism
 • Liberal
 • Religious Rights
 • Religious Women
 1. قرآن کریم.

  1. اشرفی (2004). استقرار دادگاه‌های حکمیت اسلامی در کانادا به کجا خواهد کشید؟. قابل دسترس در: http://www.shabakeh.de/old/individual/000627.html
  2. بهشتی، احمد (1375). حق دینی یا دین حق. کلام اسلامی، شماره 17.
  3. پاک‌نیا، محبوبه (1389). لیبرالیسم و فمینیسم لیبرال رادیکال در سده 19. مطالعات زنان، شماره 24: ص107-123.
  4. حسینی‌زاده، سید علی و همکاران (1389). نقد دیدگاه فمینیسم لیبرال در زمینه برابری زن و مرد از منظر قرآن و روایات(مبانی انسان‌شناختی تعلیم و تربیت اسلامی). تربیت اسلامی، سال پنجم، شماره 11: ص33-58.
  5. حسینی‌زاده، سید علی؛ شرفی‌جم، محمدرضا (1392). نقد و بررسی اصول تعلیم و تربیت فمینیسم لیبرال از دیدگاه اسلام. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال بیست و یکم، دوره جدید، شماره 18: ص25-50.
  6. سودمندی، عبدالمجید؛ شریفی طرازکوهی، حسین (1391). گستره حق آزادی دین و عقیده
   در اسناد بین‌المللی حقوق بشر. پژوهش‌های حقوق تطبیقی، سال شانزدهم، شماره 4:
   ص 77-101.
  7. ضیمران، محمد (1378). میشل فوکو: دانش و قدرت. تهران: انتشارات هرمس.
  8. منسبریج، جین؛ اوکین، سوزان مولر؛ کیملیکا، ویل (1387). دو جستار درباره فلسفه سیاسی فمینیسم. ترجمه نیلوفر مهدیان. تهران: نشر نی.
   1. Ban on sharia law. Wikipedia, 2018. Available in:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Ban_on_sharia_law

  1. Braidotti, R. (2008). In Spite of the time: The Post Secular Turn in Feminism. Theory, Culture and society, 25 (6). DOI: 10.1177/0263276408095542

  10. Brink, D. (2016). Mill's Moral and Political Philosophy. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta (ed).

  11. Brown, W. (2012). Civilizational Delusions: Secularism, Tolerance, Equalit. Theory and Event, Vol.15, No.2.

  12. Chambers, C. (2004). Are Breast Implants Better than Female Genital Mutilation? Autonomy, Gender Equality and Nussbaum’s Political Liberalism. Critical Review of International Social and Political Philosophy,Vol.7, No.3.

  13. Kymlicka, W. (1999). Liberal Complacencies. In: Is Multiculturalism bad for women?. Ed. By Joshua Cohen, Matthew Howard, Martha C. Nussbaum. Princeton University Press.

  14. Lepinard, E. (2011). Autonomy and the crisis of the feminist subject:Revisiting Okin's Dilemma. Constellations,Vol.18, No2: P.205-221.

  15. Mahmood, S. (2005). Politics of Piety: the Islamic revival and the feminist subject. Princeton university press.

  16. Nussbaum, M.C. (1999a). Sex and Social Justice. Oxford: Oxford University Press.

  17. Nussbaum, M.C. (1999b). A Plea For Difficulty , World. In Is Multiculturalism bad for women?. Ed. By Joshua Cohen, Matthew Howard, Martha C. Nussbaum, Princeton University Press.

  18. Okin, S.M. (1999). Is Multiculturalism bad for women? In: Is Multiculturalism bad for women?. Ed. By Joshua Cohen, Matthew Howard, Martha C. Nussbaum. Princeton University Press.

  19. Philips, A. (2007). Multiculturalism without Culture. Princeton University Press.

  20. Scott, J.W. (2009). Sexularism. In: RSCAS distinguished lectures, European university institute, Italy.

  21. Song, S. (2017). Multiculturalism. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta (ed.). Available in:

  https://plato.stanford.edu/entries/multiculturalism/

  22. Stoljar, N. (2015). Feminist Perspectives on Autonomy. In:The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta (ed.). Available in:

  https://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/feminism-autonomy/