ظرفیت‌های حقوق ملت در قانون اساسی و پیشگیری از چالش‌های سیاسی و اجتماعی ایران اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه، ایران.

2 دکتری علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و تاثیر تامین حقوق ملت بر جلوگیری از وقوع چالش‌های سیاسی- اجتماعی و حل و رفع آن بود. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و تلاش شد با بهره‌گیری از نظریه حق انسان در اسلام از دیدگاه شهید بهشتی و با روش تحلیل تاریخی انتقادی، ضمن بررسی مبانی قرآنی و نبوی حق انسان و نظریات امام خمینی در انقلاب اسلامی و مباحث نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی پیرامون حقوق ملت، ظرفیت‌های آن برای پیشگیری از چالش‌های پیش رو نشان داده شود. پژوهش بر این فرض استوار است که حقوق ملت با اتکاء به پشتوانه‌های اسلامی، اندیشه‌ای و تجربی، ظرفیت‌های بالایی برای جلوگیری از چالش‌های سیاسی- اجتماعی و تضمین سامان سیاسی و تقویت اقتدار ملی دارد که با افزایش شاخص‌های اقتدار حکمرانی، امید به آینده و اعتماد متقابل حکومت و شهروندان به پایداری حکمرانی و سامان اجتماعی منجر شده و وقوع چالش‌ها را به حداقل رسانده یا از آن پیشگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Potential of Human Rights in the Constitution for the Prevention of Political and Social Challenges in Islamic Iran

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohamad Taghi Al seyed ghafoor 1
 • Meisam Mohamadi 2
1 Assistant Professor, Baqer Al-Uloom University, Qom, Iran
2 PhD. Political Science, Baqer al-Uloom University, Qom, Iran
چکیده [English]

The objective of the present study is to explore the role and effect of the provision of human rights on the prevention of political and social challenges. The method of the study was descriptive analysis and it was attempted to show the potential of the constitution in the prevention of upcoming challenges using the theory of human rights in Islam from the perspective of Shahid Beheshti, the historical-critical analysis method, the Qur’anic and Nabawi principles on human rights, the ideas of Imam Khomeini in Islamic Revolution, and the arguments of parliament representatives. The hypothesis of this research study is that the foundation of human rights relies on Islamic, intellectual, and empirical tenets and hence it has a high potential to prevent political and social challenges, to reassure political success, and to reinforce national security. Furthermore, the reinforcement of the indices of sovereignty, hope for the future, and mutual trust between the government and citizens would result in social and political stability and minimize or prevent likely challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Rights
 • Nation’s Rights
 • People’s Sovereignty
 • Constitution
 • Imam Khomeini
 • Seyed Mohammad Beheshti
 1. قرآن کریم.

  1. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد (1363). العبر تاریخ ابن خلدون. ترجمه عبدالمحمد آیتی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
  2. اسکاچپول، تدا (1388). بینش و روش در جامعه‌شناسی تاریخی. ترجمه سیدهاشم آقاجری. تهران: نشر مرکز.
  3. بهشتی، سیدمحمد (1388/الف). حزب جمهوری اسلامی، مواضع تفصیلی. تهران: نشر بقعه.
  4. بهشتی، سیدمحمد (1388/ب). بایدها و نبایدها. تهران: نشر بقعه، چاپ سوم.
  5. خمینی، سیدروح‌الله (1371). صحیفه نور. تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی،
   ج 2، 3، 7، 9، 14، 22.
  6. شهیدی، سیدجعفر (1388). تاریخ تحلیلی اسلام. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی؛ مرکز نشر دانشگاهی، چاپ پنجم.
  7. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (1364). تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی. ج1.
  8. کدیور، محسن (1388). حق‌الناس. تهران: کویر، چاپ چهارم.
  9. منتظری، حسینعلی (1383). رساله حقوق. تهران: نشر سرایی.