دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، خرداد 1399 
تحلیل محتوای زبانشناختی ویژگی‌های «صلح» از منظر امام خمینی

صفحه 71-88

10.22034/sm.2020.39740

سید عبدالمجید طباطبایی لطفی؛ طاهره قاسمی؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی


ظرفیت‌سنجی منابع فقه سیاسی شیعه در مباحث مکاسب محرمه

صفحه 163-180

10.22034/sm.2020.103851.1340

بشری عبدخدایی؛ محمدتقی فخلعی؛ سید محمدتقی قبولی درافشان