سنن الهی و مسائل سیاست جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه.

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛ عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین ظرفیت نگرش توحیدی و سنن الهی در سیاست جهانی است. در این راستا با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به آیات قرآن کریم نشان داده شد که سیاست جهانی مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی براساس سنت‌‌های الهی تکوینی و تشریعی قابلیت ترسیم و پاسخگویی به مسائل سیاست جهانی در عرصه انسان، زیست جهان و تعامل این دو را دارا می‌‌باشد. نگاه غایت‌مدارانه و تکوینی به نظام هستی و همه اجزای آن که به سوی کمال خود در حرکت هستند، منافاتی با سنن تشریعی الهی نداشته و انسان با توجه به اختیار و آزادی نقش بسزایی در سرنوشت خود و تغییرات زیست جهان دارد. برای پاسخگویی به مسائل سیاست جهانی از منظر سنن الهی لازم است بنیادها و ارزش‌هایی عام برای همه انسان‌‌ها، جوامع و ملت‌ها در طول تاریخ از گذشته تا آینده از سنن الهی استخراج و تالیف گردد. بنابراین، سیاست جهانی مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی براساس سنت‌‌های الهی قابل ترسیم می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Divine Traditions and Issues in the World Politics

نویسندگان [English]

 • Mansour Mirahmadi 1
 • Alireza Naeij 2
1 Professor, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 PhD Student in International Relations, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aims to explain the potential of monotheistic ideology and divine traditions in the world politics. To this aim, the descriptive analysis with reference to the Qur’anic verses revealed that the world politics relying on monotheistic ideology and divine traditions of Takwin (creation) and Tashri’ (legal Islamic rules) is capable to respond to the issues in the policy in terms of mutual interactions between the human and lifeworld. The purposeful and Takwini look at the universe and all its components moving to the perfection is not incompatible with the divine rules of God and therefore, human has an immense role in his destiny and changes in the lifeworld due to his free will and liberty. In order to answer to challenges in the world politics from the perspective of divine traditions, it is necessary to extract and compose general tenets and values based on Godly traditions for all humans, societies, and nations during history from the past to future. Therefore, the world politics can be derived from the monotheistic ideology and divine traditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Divine Traditions
 • Monotheistic (Tawhidi) Ideology
 • World Politics
 • Takwini Tradition
 • Tashri’i Tradition
 1. قرآن کریم.

  1. جوادی آملی، عبدالله (1383). توحید در قرآن. قم: اسراء.
  2. جوادی‌‌آملی عبدالله (1398). تفسیر انسان به انسان. چاپ نهم، قم: اسرا.
  3. سبحانی، جعفر (2010م). فرهنگ قرآن. بیروت: موسسه التاریخ العربی، ج1.
  4. شاهدی، غفار (1383). توحید و حکومت دینی. حکومت اسلامی، سال نهم، شماره 31: ص369-329.
  5. صدر، سید محمدباقر (1393). سنت‌های تاریخ در قرآن. ترجمه سیدجمال موسوی اصفهانی. قم: جامعه مدرسین، چاپ سوم.
  6. طباطبایی، محمدحسین (1374). ترجمه تفسیر المیزان. سید محمدباقر موسوی همدانی. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج1، ج16.
  7. قرائتی، محسن (1383)، تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، ج3، 7.
  8. محمدی ری‌‌شهری، محمد (1384). میزان الحکمه. قم: دارالحدیث، ج2.
  9. مصباح یزدی، محمدتقی (1378). آموزش فلسفه. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ج2.

  10. مطهری، مرتضی (1384). مجموعه آثار. تهران: صدرا، چاپ هفتم، ج26.

  11. مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه، ج17، 3.

  12. هیوود، اندرو (1392). سیاست. ترجمه عبدالرحمن عالم. تهران: نشر نی، چاپ سوم.

  13. هیوود، اندرو (1396). سیاست جهانی. ترجمه سید مسعود موسوی شفائی. تهران: سمت، ج1.