دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، بهار 1400 
6. حدود و ثغور تبعیت از حاکم

صفحه 99-114

10.22034/sm.2021.89857.1241

محمدرضا باقری؛ سیدابوالحسن نواب