نشانه‌شناسی اندیشه سیاسی آیت‌الله نمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار، گروه علوم سیاسی، واحد بوشهر، دانشگاه پیام نور، بوشهر، ایران

10.22034/sm.2020.125081.1535

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناخت و تبیین نشانه‌ها و آموزه‌هایی می‌باشد که شیخ نمر برای مبارزه با نظام حاکم در عربستان بیان کرده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که «عدالت‌طلبی»، «استبدادستیزی»، «آزادی‌خواهی»، «مرجعیت سیاسی و مذهبی»، «قیام و مبارزه» و «حاکمیّت قانون»، شش نشانه اصلی در مکتوبات و سخنرانی‌های شیخ نمر است. او با طرح این شش نشانه، کاربست آنان را برای دگرگونی و اصلاح ساختار سیاسی در عربستان و طرح نظامی مبتنی بر برابری و برادری لازم می‌دانست.

کلیدواژه‌ها


اشرفی، اکبر؛ داودی، رضا (1390). قانون‌پذیری و امنیت ملی در اندیشه سیاسی امام خمینی. پژوهشنامه روابط بین‌الملل، شماره 15: ص33-9.
تاجیک، محمدرضا (1389). نشانه‌شناسی؛ نظریه و روش. پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 11: ص40-7.
زندگینامه شهید باقر النمر. ایسنا، 1394. قابل دسترس در:                   http://www.isna.ir/news/94101206237/
سجادی، ابراهیم (1383). استبداد و خودکامگی در تحلیل قرآن. پژوهش‌های قرآنی، شماره 38-37: ص145-96.
سیدامامی، کاووس (1390). پژوهش در علوم سیاسی: رویکردهای اثبات‌گرا، تفسیری و انتقادی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ سوم.
فکوهی، ناصر (1383). انسان‌شناسی شهری. تهران: نشر نی.
قائمی‌نیا، علیرضا (1385). نشانه‌شناسی و فلسفه زبان. ذهن، شماره 13: ص24-3.
کولب، ویلیام؛ گولد، جولیوس‌ (1393). فرهنگ‌ علوم‌ اجتماعی. ترجمه باقر پرهام. تهران: مازیار.
معین، محمد (1362). فرهنگ فارسی معین. تهران: امیرکبیر، ج2.
نمر، باقر النمر (1425ق). بیان: بمناسبة میلاد الإمام المهدی (علیه‌السلام) العدالة قیمة مثلى. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/222
نمر، باقر النمر (2007). عریضة العزة و الکرامة. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/964
نمر، باقر النمر (2008). قبور أئمة البقیع جوهر العلم و عمق التوحید. قابل دسترس در:
http://www.sknemer.com/web/article/ view /288
نمر، باقر النمر (2013م/الف). أیها الأحرار لکم حقوق مشروعة آن الأوان لرفع سقف مطالبکم بها. قابل دسترس در:
www.sknemer.com/web/article/view/269
نمر، باقر النمر (2013م/ب). الزلزال التونسی و المصری بهز عروش الطغاه فی العالم العربی. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/251
نمر، باقر النمر (2014م/ الف). کلمات و مواقف آیت‌الله النمر. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/743
نمر، باقر النمر (2014م/ د). الخطبه الحریة الفکریة و السیاسیة صمام. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/432
نمر، باقر النمر (2014م/ و). مطلبنا إسقاط کل ظلم و استبداد.قابل دسترس در:
http://www.sknemer.com/web/article/view/443
نمر، باقر النمر (2014م/ب). الحسین (علیه‌السلام) مدرسة الحریة. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/197
نمر، باقر النمر (2014م/ج). الخطبه تشیید الأضرحة بین الدین و السیاسة. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/299
نمر، باقر النمر (2014م/ی). تحدیات أمام الاعتقال و التعذیب و الإعدام لآیة الله النمر. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/744
نمر، باقر النمر (2015م/الف). الخطبه لا شرعیة للسجن السیاسی. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/826
نمر، باقر النمر (2016م/الف). الخطبه ذکرى احتلال البحرین. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/968
نمر، باقر النمر (28/11/1426ق). الخطبه قراء فی أحداث العام المنصرم. قابل دسترس در:
https://www.sknemer.com/web/article/view/984
Graham, D. (2016). Sheikh Nimr al-Nimr and the Forgotten Shiites of Saudi Arabia. Available at:
https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/01/nimr-al-nimr-saudi-arabia-shiites/422670/
Sheikh Nimr al-Nimr and the Struggle for Social Justice (2017). Available at:
https://www.adhrb.org/2017/01/sheikh-nimr-al-nimr-struggle-social-justice./
Teitelbaum, J. (2011).The Shiites of Saudi Arabia. Current Trends in Islamist Ideology, Vol.10, Available at:
http://www.currenttrends.org/research/detail/the-shiites-of-saudi-arabia.
Who Was The Shiite Sheikh Executed By Saudi Arabia? (2016). Available at:
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/01/04/461912757/who-was-the-shiite-sheikh-executed-by-saudi-arabia.