دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، مهر 1400 
نسبت سنجی دیپلماسی فرهنگی و گفتمان انقلاب اسلامی

صفحه 273-292

10.22034/sm.2021.531281.1709

مطهره سرخابی عبدالملکی؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ عبدالرضا بای