دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، آذر 1396، صفحه 1-176 
4. نظریه‌ی "عدالت سیاسی" در آرای خواجه نصیرالدین طوسی

صفحه 69-88

نصرالدین نانسی؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشنی


7. بررسی جواز یا عدم جواز اعتصاب در حکومت اسلامی

صفحه 125-144

محسن ملک افضلی اردکانی؛ مرتضی مطهری فرد


8. قلمرو عدم مسئولیت نمایندگی مجلس

صفحه 145-160

زهرا سادات رائی ورعی؛ محمد جواد ارسطا