دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، بهار 1397، صفحه 1-174 
3. جایگاه آزادی اندیشه در مکتب اصول فقه امام خمینی به عنوان مبنای آزادی سیاسی

صفحه 43-62

سیامک جعفرزاده؛ ابراهیم علی‌عسگری؛ سید حسن ابوصالح؛ نجمه ضرابیان


7. فقه سیاسی و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

صفحه 121-140

علی شیرخانی؛ محمود ابراهیمی ورکیانی