دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، تابستان 1397، صفحه 1-206 
3. زمام‌دار آرمانی در اندیشه‌ی سیاسی فارابی

صفحه 43-58

10.22034/sm.2018.32304

امیرسعید بابازاده جودی؛ کمال پولادی؛ بهروز دیلم صالحی