اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترسیدکاظم سیدباقری

علوم سیاسی دانشیار، گروه سیاست، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران.

sbaqeri86yahoo.com

سردبیر

دکتر نجف لک زایی

علوم سیاسی استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

www.lakzaee.ir
nlakzaeegmail.com

دبیر تحریریه

دکتر علیرضا نائیج

روابط بین الملل نایب رئیس انجمن مطالعات سیاسی حوزه

alireza128gmail.com
https://orcid.org/00

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید سجاد ایزدهی

علوم سیاسی استاد، گروه فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

sajjadizadyyahoo.com

دکتر نصرالله سخاوتی

دانشیار، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران.

sekhavatiqabas.net

دکتر نجف لک زایی

علوم سیاسی استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

www.lakzaee.ir
nlakzaeegmail.com

دکتر منصور میراحمدی

علوم سیاسی استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

mirahmady_mansooryahoo.com

دکتر محمدعلی میرعلی

استاد، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران.

alimir124gmail.com

دکتر داود مهدوی زادگان

علوم سیاسی دانشیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران.

davoodihcs.ac.ir

دکتر احمد واعظی

استاد، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

vaezibou.ac.ir