از دانش تا حکمت: یک نگرش اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی

چکیده

پیشرفت‌هایی که در دویست سال گذشته در علوم فیزیکی و زیستی حاصل شده، شناخت ما از جهان را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. همچنین، پیشرفت در ابعاد کاربردی علم، توان زیادی برای استفاده از طبیعت و کنترل اذهان بشری، به انسان بخشیده است. اما نتایج علم و فناوری برای بشر، هم سودمند و هم زیان‌بخش بوده است؛ برای مثال، دانش علمی و فنی، وسایل رفاه بشری را بیشتر کرده و استاندارد حیات را به‌طور چشمگیری بالاتر برده است، اما از سوی دیگر، این دانش برای نابودی انسان‌ها و تخریب محیط زیست نیز به‌کار رفته است، و سنگینی شرور آینده بشریت را تهدید می‌کند. به نظر ما بروز این شرور ناشی از جدایی دانش از حکمت است و ریشه آن را در حاکمیت جهان‌بینی سکولار بر جوامع علمی معاصر است. امروزه، اولویت تحقیقات علمی بر تأمین امیال جوامع علمی یا قدرتمندان است، و جدایی دانش از حکمت باعث ایجاد اضطراب، عدم احساس امنیت، و تضعیف اخلاق و معنویت شده است. عالمان معتقد به این جهان‌بینی، به نتایج کار خود قانع‌اند و فراموش می‌کنند که علم باید در خدمت انسان‌ها باشد، نه وسیله استثمار آنها. اما در یک زمینه خداباورانه، علم همراه با حکمت است و برای حل مسائل بشری و جوامع انسانی به‌کار می‌رود؛ هدفی که رضایت خداوند و سعادت بشر در آن است. در این بینش، طبیعت، ودیعه الهی تلقی میشود که بشر وظیفه دارد آن را حفظ کند. پس همه برنامه‌های مربوط به پیشرفت‌های علمی و فناورانه باید با نظم خدادادی هماهنگی داشته باشد و نیازهای مشروع افراد بشر و جوامع انسانی را برآورده کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Knowledge to Wisdom: An Islamic Attitude

نویسنده [English]

 • m gol
phd
چکیده [English]

Advancements made in the biological-physical sciences in the past two hundred years have unprecedentedly increased our recognition of the world. Besides, progress, in applied dimensions of science, has given much vigor to mankind for using nature and control of human minds. But the outcomes of science and technology have been both beneficial and non-beneficial for man; for example, technical and scientific knowhow has produced more means of human welfare and promoted living standard considerably. On the other hand, this knowledge has been used for human destruction and dilapidation of the ecology and future of mankind is being threatened by burden of balefulness. To us, this balefulness, once being emerged, emanates from separation of knowledge from wisdom and rooted within sovereign universalism of secularism in the modern scientific communities. Nowadays, scientific investigations are conducted to secure desires of scientific communities or the powerful people and knowledge-wisdom separation triggers anxiety, lack of sense of security and weakness of ethics and spirituality. The learned people believing in such universalism appreciate the results of their actions and forget that science should serve people rather than exploit them. But in a deistic field, science accompanies wisdom and is applied for solving problems of man and human communities; an objective where God is pleased and man is prosperous. In this belief, nature is regarded as divine endowment which is up to man to keep it preserved. In this way, all plans related to technological and scientific advancements should be coordination with divine order and meet legitimate requirements of people and human communities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thirst of Power and Wealth
 • Fundamental Concerns of Man
 • Wisdom
 • Lack of Generalist View
 • Ethical Considerations
 1. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1383هـ ق). مفردات الفاظ القرآن. بیروت: دارالشامیه.
 2. طباطبائی، محمدحسین ( 1393هـ ق). المیزان فی تفسیر القرآن. المجلد الثانی، بیروت: مؤسسه الاعلمی. للمطبوعات
 3. قرشی، سید علی اکبر (1352). قاموس قرآن. جلد اول، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 4. مجلسی، محمدباقر (1383). بحارالانوار. جلد 21، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 5. مغنیه، محمدجواد (1988). التفسیر الکاشف. المجلد الاول، بیروت: دارالعلم للملایین.
  1. Artigas, M. (2000). The mind of the universe. Philadelphia: Templeton Foundation Press.
  2. Audi, R. (1999). The Cambridge dictionary of philosophy, 2nd ed., Cambridge, Cambridge University Press.
  3. Carwin, R. & Gottfried, K. (2005). Hans in war and peace. Physics Today Journal, 58 (10), p.52.
  4. Castell, L. & Ischebeck, O. (2004). Time, quantum and information. London: Springer Dyson, F. (1997). Can science be ethical?. Christian Ethics Today, 3(5), 12.

10. Feynman, R. (1998). The meaning of it all: Thoughts of a citizen scientist. London: Penguin Books.

11. French, A. P. (1974). Einstein: A centenary volume. London: Heinmann Educational Books.

12. Heisenberg, W. (1970). The physicists conception of nature, trans. From German by A. J. Pomerans. Westport, Conn: Green Wood Press Pub.

13. Joy, W. (2000). Why the future doesn't need us?. Wire Magazine. Available at http://www.wired.com/wired/archive/8.04/joy_pr.html, pp. 1-18.

14. Maxwell, N. (1984). From knowledge to wisdom: A revolution for science and the humanities. Oxford: Blackwell

15. Maxwell, N. (1992). What kind of inquiry can best help us create a good world?. Science, Technology, & Human Values, 17(2), 205-227.

16. Maxwell, N. (2002). The need for a revolution in the philosophy of science. Journal for General Philosophy of Science, 33(2), 381-408.

17. Maxwell, N. (2007). From knowledge to wisdom: The need for an academic revolution. London Review of Education, 5(2), 97-115.

18. Maxwell, N. (2008). Do we need a scientific revolution?. Journal of Biological Physics and Chemistry, 8(3), 95-105.

19. Maxwell, N. (2012). The menace of science without wisdom. Ethical Record, 117(9), 10-15. Medawar, P. (1984). The limits of science. Oxford: Oxford University Press.

20. Maxwell, N. (2012). The urgent need for an academic revolution. Avaiable at https://elgarblog.com/2012/09/03/the-urgent-need-for-an-academic-revolution.

21. Midgley, M. (1991). Wisdom, Information and Wonder: What is knowledge for?. London: Routledge.

22. Popper, K. R. (1987). Natural selection and the emergence of mind. Evolutionary epistemology, rationality and the sociology of knowledge, ed: by Gerard Radnitzky & William W. Bartley, III. La Sall, Ill.: Open Court.

23. Postman, N. (1993). Technopoly: The surrender of culture to technology. New York: Vintage. Russell, B. (1924). ICARUS or the future of science. London: Kegan Paul, Trench, Tubner & Co., LTD.

24. Russell,B.(1970). Religion and science. NewYork: Oxford University Press.

25. Schrodinger, E. (1984), “General Scientific and Popular Papers”, in Collected Papers, Vol. 4. Vienna: Austrian Academy of Sciences.

26. Schumacher, E. F. (1977). A guide for the perplexed .London: Jonathan Cape.

27. Sykes, J. B. (1984). The concise Oxford dictionary of current English. Bombay: Oxford University Press.

28. Weisskopf, V. (1972). Physics in the twentieth century: Selected essays. Cambridge: MIT Press.